Tulosta

Tutkimus:
Bakteeri, viljely virtsasta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
24.5.2021

1155 • U -BaktVi

Indikaatiot
Virtsatieinfektioiden toteaminen ja seuranta.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (ATK).

Tiedustelut
Virtsaviljelyt, puh. 044 719 5751.

Näyte
Näyteputki: Näyte tulee siirtää säilöntäaineelliseen 10 ml vakuumiputkeen (ehdoton miniminäytemäärä 6 ml) välittömästi näytteenoton jälkeen, sillä ilman säilöntäainetta näytteessä olevat solut hajoavat ja bakteerit lisääntyvät lyhyenkin huoneenlämmössä tapahtuvan säilytyksen aikana. Jos virtsamäärä on alle 6 ml, näyte siirretään 4 ml säilöntäaineputkeen. Erittäin niukat näytteet (alle 3 ml) säilöntäaineettomassa putkessa, mutta huomioi tällöin kylmäketju.

Näyte: puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte, pussi- tai katetrivirtsanäyte ja avannenäyte virtsanäyteputkessa. On suositeltavaa, että edellisestä virtsaamisesta on kulunut vähintään 4 tuntia. Lähetteeseen on tärkeää merkitä, mikäli tämä aika alittuu (esim. rakkoaika < 4 h). Tiedolla on merkitystä tulosten tulkinnassa.

Näyte otetaan näytepurkkiin, josta se siirretään siirtoadapterin avulla vakuumiputkeen (täyteen). Potilaille, jotka ottavat näytteen itse kotona, annetaan näytepurkki, jossa siirtoneula on valmiina.

Näytteenotto erityistapauksissa:

1. Pussivirtsanäyte: Virtsaputken ympäristö pestään huolellisesti vedellä (saippuaa tai desinfektioaineita ei saa käyttää). Pussi kiinnitetään paikoilleen. Jos näytettä ei ole saatu, pussi vaihdetaan tunnin kuluttua kontaminaatiovaaran vähentämiseksi. Näyte siirretään näyteputkiin, ohjeeseen linkki sivun Laboratoriot vasemmassa laidassa olevasta otsikosta ”Virtsatutkimusten näytteenotto-ohjeet”.

2. Kertakatetrinäytteet: Näyte lasketaan alkusuihkun jälkeen näyteastiaan, josta se siirretään siirtoadapterin avulla putkeen.

3. Kestokatetrinäytteet: Katetri suljetaan pihdeillä 4 tunniksi (jos diureesi sallii pidättämisen), näytteenotto-ohjeeseen löytyy linkki sivun Laboratoriot vasemmassa laidassa olevasta otsikosta ”Virtsatutkimusten näytteenotto-ohjeet”. Kestokatetrilla otettu virtsanäyte ei ole ensisijaisesti suositeltava virtsaviljelyä varten, koska kestokatetri kolonisoituu helposti ja viljelyssä todettu kasvu ei silloin ole välttämättä peräisin rakosta.

4. Avannenäyte: Avannepussi poistetaan, ihonsuojalevyä ei tarvitse poistaa. Avanteen pinta pestään steriilillä keittosuolalla tai vedellä, mikäli stoomaa ympäröivä iho on ärtynyt. Steriili kertakäyttökatetri työnnetään sopivan syvälle stoomaan (aikuisilla yleensä yli 5 cm syvyyteen). Ensimmäiset virtsatipat valutetaan hukkaan ja näyte otetaan näyteastiaan, josta se siirretään siirtoadapterin avulla putkeen.

Poikkeuksellisesti voidaan myös käyttää Uricult-viljelyalustaa, jos on oletettavissa että näytettä ei saada keskussairaalaan 48 tunnin kuluessa näytteenotosta. Tällöin tulee tilata U-Baktalv (3154). Uricult voidaan kastella myös säilöntäaineellisesta vakuumiputkesta.

Säilöntäaineelliseen vakuumiputkeen otettuna näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä, säilyy viljelykelpoisena 48 h ajan. Näyte suositellaan kuitenkin toimitettavaksi laboratorioon mahdollisimman pian.

Aluslasiviljely (Uricult) toimitetaan heti lämpökaappiin ja inkuboidaan siellä 16 – 24 h. Kaikki Uricult-viljelmät toimitetaan kliinisen mikrobiologian laboratorioon.

Menetelmä
Seulonta partikkelilaskentamenetelmällä. Seulonnassa positiivisen tai raja-arvotuloksen antavat näytteet ohjautuvat automaattisesti jatkoviljelyyn (U-baktJVi), josta annetaan bakteerin nimi ja antibioottiherkkyys.

Tekotiheys / kesto
Seulontaa suoritetaan kaikkina viikonpäivinä, positiivisiksi seulotut näytteet vastataan ma-pe mikrobiologian laboratorion aukioloaikoina.

Vastaus
U-BaktVi ‐tutkimuksen seulontatulos ilmoitetaan muodossa negatiivinen, raja-arvo tai positiivinen.

Negatiivisten tulosten raja-arvot ovat seuraavat:

Potilasryhmä     Leukosyytit (E6/l)         Bakteerit (E6/l)  
Lapset < 16 vuotta         17 40
Miehet ≥ 16 vuotta 27 80
Naiset ≥ 16 vuotta 17 560

U-BaktVi vastataan negatiiviseksi, kun sekä leukosyytti- että bakteeritulos alittaa taulukkoon merkityt rajat. Keskimäärin 55% kaikista U-BaktVi ‐näytteistä vastataan negatiiviseksi seulonnan perusteella.

 

Positiivisten tulosten raja-arvot ovat seuraavat:

Potilasryhmä

1. raja-arvopari

  Leuk (E6/l) ja Bakt (E6/l)   

2. raja-arvopari

  Leuk (E6/l) ja Bakt (E6/l)  

3. raja-arvopari

  Leuk (E6/l) ja Bakt (E6/l)  

Lapset < 16 vuotta ja

Miehet ≥ 16 v.

370 ja 2300 1600 ja 1200  
Naiset ≥ 16 vuotta              520 ja 6900 2800 ja 5200  9500 ja 1000

U-BaktVi vastataan positiiviseksi, kun sekä leukosyytti- että bakteeritulos ylittää taulukkoon merkityt rajat. Lapsilla ja miehillä käytetään kahta eri raja-arvoparia, kun taas naisilla on käytössä 3 raja-arvoparia, joihin positiivisen tuloksen vastaaminen perustuu.

Negatiivisten ja positiivisten tulosten väliin jää harmaa alue, jossa viljelytuloksen ennustaminen ei ole mahdollista. Mikäli näytteen leukosyytit ja bakteerit eivät täytä negatiivisen tai positiivisen tuloksen kriteereitä, tulokseksi vastataan Raja-arvo.

Vastauksiin liitetään aina lausunto:

U-BaktVi negat.
Negatiivinen tulos on todettu UF-1000 solulaskentamenetelmällä ja sitä ei erikseen viljellä.

U-BaktVi raja-arvo:
Näyte ohjattu jatkoviljelyyn.

U-BaktVi posit.
Näyte ohjattu jatkoviljelyyn.

Leukosyytit:
Seulontatuloksen kliinisen käytön parantamiseksi raportoimme sanallisen U-BaktVi ‐vastauksen lisäksi myös virtaussytometrillä määritetyn kvantitatiivisen leukosyyttituloksen tutkimusnimellä U ‐Leuk-BV (U ‐Leukosyytit, bakteeriviljely), joten erillistä U-Solut ‐pyyntöä virtsatieinfektioepäilyssä ei tarvita.

Virhelähteet
Näytteenotossa, ajoituksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa tapahtuneet virheet.

Virtsaputkea ympäröivän alueen kontaminoiva normaali mikrobisto on ajoittain vaikea erottaa merkitsevästä kasvusta.

Väärä negatiivinen tulos voi johtua siitä, että taudin aiheuttajaa ei todeta partikkelilaskennalla.

Mittausepävarmuus
Käytetty seulontamenetelmä tuottaa vääriä positiivisia tuloksia 18.1 % ja vääriä negatiivisia tuloksia 3.0 %.

Menetelmällä voidaan seuloa viljelynegatiiviset näytteet luotettavasti (negatiivinen ennustearvo 99.2%).

Virtsaviljelyn positiivinen seulontatulos viittaa virtsatieinfektioon 95 % todennäköisyydellä.

Raja-arvot, negatiivisen tuloksen ennustearvo ja positiivisen tuloksen todennäköisyys perustuvat 2300 virtsaviljelynäytteen tilastolliseen analyysiin, jossa verrattiin perinteisellä viljelyllä tutkittujen näytteiden tuloksia virtaussytometriseen leukosyytti- ja bakteerilaskentaan.

Viite
Jolkkonen y.m. 2010, J Clin Microbiol 48:3117-3121.
Kärpänoja y.m. 2010. Moodi 5/2010: 246 ‐ 250.
Sarkkinen y.m. 2011. Moodi 4/2011: 102 ‐ 105.