Tulosta

Tutkimus:
Natrium, plasmasta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

3622 • P -Na

Indikaatiot

Nestetasapainon seuranta.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Näyte
1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki)

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primaariputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Ioniselektiivinen elektrodi.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
P -Na : 137 – 144 mmol/l
(Yhteispohjoismainen NORIP-viitearvohanke v. 1999-2003)

Hypernatremiaa syntyy useimmiten nestehukan yh­tey­dessä: ripu­li, oksentelu, polyuria. Primaariseen hyperal­dosteronismiin liittyy lievästi kohonnut plasman nat­riumtaso. Hypernatremiaa voi aiheut­taa myös liiallinen NaCl‑liuoksen iv‑anto.

Alhaisia plasman natriumpitoisuuksia kehittyy natriumin puutteessa ja ylihydraatiossa. Lievästi alentuneet arvot ovat yleisiä ja syyt moninaisia, mutta ne yleensä kor­jautuvat itsestään perussairauden parantumisen myötä. Natriumin puute voi syntyä ionihukasta suolis­toon, virt­saan tai hikeen, mikäli nestevajaus kor­jataan liian pienen nat­riumsubsti­tuution kanssa. Hyponat­remiaa esiintyy Addisonin tau­dissa, sydän­insuffisienssis­sa, maksakirroosissa, nefroosissa ja ödeematilois­sa. Plasman natriumpitoisuus on al­hai­nen myös ADH:n liiallisen erityksen yhteydessä. Sitä esiintyy malignien tautien, a­kuut­tien keuhko‑ ja aivoprosessien, myksödeeman, lisämu­nuaiskuorikerrok­sen vajaatoi­minnan, vaikeiden traumojen, stressin, kaliumin puutteen ja joidenkin lääk­kei­den (esim. barbituraatit, diureetit, in­dometasii­ni) oton yhteydessä.

Virhelähteet
Näytteen voimakas lipeemisyys voi aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia.