Tulosta

Tutkimus:
Metadoni, seerumista (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

4767 • S -Metad

Indikaatiot

Metadonipitoisuuden seuranta korvaus- ja ylläpitohoidossa.

Suorituspaikka
SYNLAB Suomi 

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123.

Näyte
1 ml seerumia, ei geeliputkea. Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.
Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä
Massaspektrometrinen (MS)

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Pitoisuustuloksen tulkintaan vaikuttaa se, käytetäänkö normaaleja hoitoannoksia (= 60 mg päivässä) vai onko kyseessä nk. korkea-annoksinen metadonihoito (= 120 mg päivässä). Hoidon optimointia voi vielä vaikeuttaa se, että joidenkin potilaiden kohdalla suuretkaan annokset eivät välttämättä poista aineen himoa. Syytä tähän ei tiedetä.

Korvaushoidossa seerumin metadonipitoisuus alle 0.15 mg/l on yleensä riittämätön. Korkea-annoksisessa metadonihoidossa seerumipitoisuudet ovat yleensä välillä 0.4-1 mg/l.
Toksisia oireita alkaa usein ilmetä pitoisuuksilla > 1 mg/l.

Huomautus
Metadoni on pitkävaikutteinen euforisoiva analgeetti, jota käytetään ankarien kipujen hoitoon. Metadonia käytetään myös opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaushoidossa (sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidossa eräillä lääkkeillä 17.1.2008). Metadoni on opioidiagonisti, joka vaikuttaa lähinnä µ-opiaattireseptoreihin. Metadoni on raseeminen yhdiste, jonka analgeettinen vaikutus välittyy lähinnä L-enantiomeerin kautta.

Metadonin korvaushoidossa potilaalle annettava metadoniannos on yksilöllinen ja säädetään potilaan vieroitusoireiden mukaan. Korvaus- ja ylläpitohoidossa metadonin annos 60 mg vuorokaudessa tai enemmän on hoitovaikutukseltaan parempi kuin pienemmät annokset. Seerumin metadonipitoisuuden mittaamista voidaan käyttää apuna oikean metadoniannoksen löytämisessä. Lääkepitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei ole kirjallisuudessa esitetty mitään yksiselitteistä korrelaatiota. Kirjallisuuden perusteella raseemisen metadonin aikaansaamat lääkepitoisuudet alle 0.15 mg/l ovat usein riittämättömiä kontrolloimaan aineenhimoa ja vieroitusoiretuntemuksia. Aineenhimotuntemusten ja vieroitusoireiden jatkuessa voidaan metadoniannosta joutua nostamaan. Metadonin lääkepitoisuus voi tällöin olla 0.4 mg/l tai enemmän. Toksisia oireita alkaa usein esiintyä metadonipitoisuuden noustessa tasolle 1-2 mg/l tai sitä suuremmaksi