Tulosta

Tutkimus:
Kopeptiini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
31.5.2021

6356 • P -Kopept

Osatutkimukset

Samanaikaisesti tulee pyytää myös tutkimus 2443 S -Osmol, sillä kopeptiinin viitearvot suhteutetaan osmolaliteettipitoisuuteen.

Indikaatiot
Hyper- ja hyponatremian selvittely. SIADH (Syndrome of Inappropriate Secretion of ADH), harvinainen renaalinen Diabetes insibidus, täydellinen tai osittainen ADH-puutos, polyurian (runsasvirtsaisuus) ja polydipsian (patologinen jano) syyn selvittely. Kopeptiinillä on käyttöä myös akuuttien aivo- ja sydäntapahtumien arvioinnissa.

Suorituspaikka
P -Kopept: Yhtyneet Medix laboratoriot, alihankinta.
S -Osmol: Päijät-Häme, kemian laboratorio.

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123.

Pot. esivalmistelu
Ennen näytteenottoa tulee välttää runsasta nesteiden nauttimista, kahvin ja teen vähäisintäkin nauttimista sekä nikotiinia (10 – 12 h). Polikliinisesti näyte otetaan ilman erityistoimia. Näytteenottoa mahdollisesti edeltävä nesterajoitus ja/tai keittosuolainfuusio tapahtuvat hoidosta vastaavan tahon ohjeistamina.

Näyte
1 ml EDTA-plasmaa (myös hepariiniplasma ja seerumi käy). Lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Näyte säilyy 2-3 vrk jääkaapissa ja pitempi säilytys pakastettuna.
Samanaikaisesti tulee pyytää myös tutkimus 2443 S -Osmol

Menetelmä
TRACE (Time-Resolved Amplified Cryptate Emission)

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 1 – 2 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta

P-Kopept S-Osmol (samaan aikaan otettu)
alle 11,6 pmol/l              270-280 mosm/kg H2O
alle 13,7 pmol/l 281-285 mosm/kg H2O
alle 15,3 pmol/l 286-290 mosm/kg H2O
alle 24,5 pmol/l 291-295 mosm/kg H2O
alle 28,2 pmol/l 296-300 mosm/kg H2O

Kopeptiini on osa ADH:n esimuotoa ja kopeptiiniä eritetään ekvimolaarisesti ADH:n kanssa. Koska ADH:n määritys on hankalaa ja epäluotettavaa, on kopeptiinin määritys korvannut ADH:n mittauksen. ADH:n ja kopeptiinin eritys vereen alkaa seerumin osmolaliteetin ylittäessä 280 – 282 mosm/kg H2O. Fysiologisesti plasman/seerumin kopeptiinipitoisuus suurenee seerumin osmolaliteetin kohotessa (esim. kuivuma) ja pienenee seerumin osmolaliteetin pienentyessä (esim. polydipsia). Näin ollen kopeptiinipitoisuus on aina suhteutettava samanaikaisesti määritettyyn seerumin osmolaliteettiin tai natriumpitoisuuteen; yksinään mitattu tulos on arvoton. Hypovolemiassa tai hypotensiossa plasman kopeptiinipitoisuus suurenee, vaikka seerumin osmolaliteetti olisikin normaali tai jopa pienentynyt. SIADH:ssa potilaan kopeptiinipitoisuus on epätarkoituksenmukaisesti suurentunut, mikä voi johtua esim. tietyistä lääkkeistä tai sairaudesta. Renaalisessa diabetes insipiduksessa plasman kopeptiinipitoisuus on selkeästi suurentunut yhdessä seerumin osmolaliteetin kanssa, koska munuaiset ovat resistentit antidiureettisen hormonin vaikutukselle. Tässä tilanteessa virtsan osmolaliteetti on matala (U -Osmol < 300 mosm/kg H2O), vaikka plasman kopeptiinipitoisuus on suurentunut. Diabeettisessa ketoasidoosissa tai muissa seerumin poikkeavaan osmolaliteettiin johtavissa tiloissa voi esiintyä erittäin korkeita kopeptiiniarvoja. Kopeptiinipitoisuus nousee myös neuroendokriinisen stressireaktion seurauksena akuuteissa vaikeissa sairaustiloissa. Polydipsiassa ja ADH:n täydellisessä tai osittaisessa puutteessa kopeptiinipitoisuus on matala.