Tulosta

Tutkimus:
Hyytymistutkimus, suppea (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

8665 • P -Hyyttek

Indikaatiot

Osatutkimukset:
P -APTT, P -AT3, P -Fibr, P -FiDD, P -FVIII., P -Trombai ja P -TT

Äkillinen verenvuoto ja hyytymishäiriöt vaikeiden yleissairauksien, invasiivisten toimenpiteiden ja antitromboottisen tai fibrinolyyttisen hoidon yhteydessä. DIK (yleistynyt intravaskulaarinen koagulaatio). Vaikea-asteisen tromboosin hoidon seuranta. Maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavan potilaan vuotovaaran arviointi.

Suorituspaikka
Meilahden sairaalan laboratorio p. (09) 471 74330 tai 74303, päivystysaikana 471 72645

Lähetysosoite (virka-aikana):
HUSLAB, Meilahden sairaala
Näytteiden vastaanotto (LNS)
Haartmaninkatu 4
00029 HUS
Paketin päälle merkintä ”Kiireellinen”

Lähetysosoite (päivystysaikana):
HUSLAB, Meilahden sairaala
Verikeskus, 1.krs
Haartmaninkatu 4
Helsinki
Paketin päälle merkintä ”Kiireellinen”

HUOM! Hoitoyksikön tulee määrittää näytteen kiireellisyys virka-aikana, linja-auto/taksi. Päivystysaikana lähetys taksilla.

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123 arkisin klo 7-15, muulloin laboratorion päivystäjä, p. (044 719) 5428. 

Näyte
Na-sitraattinäyte (2.7 ml), minimimäärä 1 ml sitraattiverta. Ihopistonäyte ei sovellu määritykseen. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaista näyteputkea. Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin ympäri vuorokauden.

Tulos valmiina saman päivän aikana.

Tulkinta
Äkillisen hyytymishäiriön, tukoksen ja/tai verenvuodon selvittely. Tutkimus soveltuu akuuttien vuototilanteiden hoidon valintaan ja seurantaan sekä kliinisen vuotovaaran arviointiin harkittaessa invasiivista toimenpidettä, antitromboottista yhdistelmähoitoa tai fibrinolyyttistä hoitoa.

Äkillisessä vaikeassa verenvuodossa seuraa nopea yleinen hyytymistekijöiden kulutus. K-vitamiinin vajauksessa, esim. varfariinihoidon aikana, imeytymishäiriössä tai laajakirjoisen antibioottihoidon yhteydessä, hyytymistekijöiden FII, FVII, FIX ja FX tasot laskevat, minkä seurauksena P-TT laskee, mutta APTT on yleensä viitealueella.

Maksan toimintavajauksessa laskevat ensimmäiseksi niiden hyytymistekijöiden tasot, joiden T1/2 verenkierrossa on lyhyt. Em. syystä sopivia maksan synteesikyvyn muutoksen indikaattoreita ovat P-AT3 (T1/2 70 h) ja P-TT. P-TT mittaa hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta: tulos on lähes sama kuin matalimman em. hyytymistekijän aktiivisuus. Maksan vajaatoiminnassa P-TT seuraa kohtalaisen tarkasti FVII:n pitoisuutta. FVII:n lyhyen puoliintumisajan (T1/2 verenkierrossa 5 h) vuoksi P-TT reagoi erittäin nopeasti maksan synteesikyvyn muutoksille (P-TT voi olla matala K-vitamiinin puutteessa ja antikoagulaation aikana). Vaikeassa maksan vajaatoiminnassa APTT pitenee ja fibrinogeenipitoisuus laskee. Akuutissa maksan toiminnanvajauksessa ja DIK:ssa P-FVIII -taso nousee (akuutin faasin proteiini).

Vaikeassa DIK:ssa hyytymistekijätasot laskevat lähtötasoistaan lisääntyneen kulutuksen vuoksi. Samalla P- FiDD nousee merkkinä fibriinin hajoamistuotteista. Erityisesti AT3 on herkkä DIK:n aiheuttaman kulutuksen indikaattori.

Käytössä oleva antikoagulaatiohoito vaikuttaa hyytymistekijätuloksiin ja on huomioitava tuloksia tulkittaessa. Suora trombiiniestäjä dabigatraani vaikuttaa trombiiniriippuvaisiin hyytymistutkimuksiin. Seuraavista hyytymisaktiivisuutta kuvaavista osatutkimuksista on hyötyä arvioitaessa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutusta: 1) P- Trombai (Trombiiniaika) havaitsee trombiinin estäjän käytön erittäin herkästi. Se sopii mm. komplianssin osoittamiseen. Jos trombiiniaika on normaali, dabigatraanivaikutusta ei ole . Toisaalta tutkimus on liian herkkä, koska mittaamattoman pitkiä hyytymisaikoja saadaan jo pienillä (n 50 µg/l) dabigatraanipitoisuuksilla. 2) P-APTT soveltuu lääkevalmistajan mukaan seulontakokeeksi, mutta sitä ei voi käyttää kvantitatiiviseen mittaamiseen . APTT-aika pitenee dabigatraanin vaikutuksesta, mutta piteneminen on laboratoriokohtaista, joten lääkevalmistajan antamia APTT- aikarajoja ei voi suoraan soveltaa lääkevaikutuksen arviointiin. HUSLABin APTT-aikatutkimus vaikuttaa epäherkemmältä kuin lääkevalmistajan ohjeistuksissaan käyttämät APTT-menetelmät. 3) P-TT ei ole riittävän herkkä osoittamaan dabigatraanin vaikutusta. Dabigatraanin pitoisuudet voivat olla hyvinkin korkeat, vaikka P-TT on vain hieman alentunut. Toisaalta dabigatraanin yhteydessä mitattava matala TT% on merkityksellinen yhdistettynä pidentyneeseen APTT-aikaan ja viittaa lääkkeen kumuloitumiseen.