Tulosta

Tutkimus:
Opintojen aikainen huumausainetestaus (Päijät-Häme)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

0651 • Pt-NotVir1

0652 • Pt-NotVir2

0651 Pt-Näytteenotto virka-apu, verinäyte
0652 Pt-Näytteenotto virka-apu, virtsanäyte

Periaate
Opiskelun aikana tehtävästä huumetestauksesta säädetään SORA-lainsäädännössä. Säännökset ja määräykset koskevat kaikkien alojen opiskelijoita ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa.

Indikaatiot
Koulutuksen järjestäjä lähettää opiskelijan lääkärin tai huumausainetestaukseen perehtyneen terveydenhoitajan luo, joka haastattelee ja tutkii opiskelijan ennen päätöstä tutkimukseen lähettämisestä. Kun selvitetään opiskelijan akuuttia päihtymystilaa ja toimintakyvyn heikkenemistä, tutkitaan verinäytteestä laaja huumaus- ja lääkeaineseula. Kun epäillään huumausaineriippuvuutta, tutkitaan laaja huumaus- ja lääkeaineseula sekä veri- että virtsanäytteestä.

Suorituspaikka
Tutkimuspaikka:
THL, Päihdeanalytiikan yksikkö

Näytteenottopaikat:
PHKS (polikliininen näytteenotto)
Lahden kaupunginsairaalan näytteenotto
Heinolan, Asikkalan, Nastolan ja Orimattilan toimipisteet

Lähete
Testattava henkilön mukana tulee olla THL:n paperinen laboratoriolähete. Tutkimuslähete täytetään kolmena kappaleena, joista yksi jää opiskelijan tutkimuksiin lähettävän terveydenhuollon yksikköön. Oppilaan mukaan annetaan kaksi kopiota, joista toinen jää täydennettynä näytteenottolaboratorioon ja kolmas lähetetään näytteiden mukana analysointilaboratorioon. Näytteenottoa ei tehdä ilman lähetettä.

Lähetteessä tulee huomioida näytteenoton ja tutkimuksen mahdollinen kiireellisyys. Akuuttia päihtymistilaa epäiltäessä näytteenotto tehdään päivystyksenä. Mikäli tutkimustulos halutaan pikana, lisätään lähetteeseen maininta ”pikamääritys”. Lähetteeseen on kirjattava testattavan ilmoittama lääkitys ja käytetyt luontaistuotteet 14 vuorokauden ajalta.

Tiedustelut
THL, Päihdeanalytiikan yksikkö, puh. 029 524 8700 (virka-aikana)

Näyte
• 2 x 6 ml EDTA-verta
• 2 x 10 ml säilöntäaineeton virtsaputki
• sinettitarrat kaikkiin näyteputkiin
• suljettava muovipussi
• imeytysliina
• lähetyspakkaus

Miniminäytemäärät:
• verinäyte 3 ml (ehdoton minimi 2 ml)
• virtsanäyte 5 ml

Oppilaasta otetaan verinäyte (kaksi putkea; A- ja B-näyte) ja tarvittaessa virtsanäyte. Virtsanäytteenotto tehdään valvotusti. Testattava virtsanäyte jaetaan niin ikään A- ja B-näytteisiin. Lämpötilaindikaattorin sisältäviä virtsanäytteenottopurkkeja voi tilata suoraan THL:stä (palvelupuhelin 029 524 8700).

Näytteet merkitään tunnistetiedoin ja sinetöidään oppilaan läsnä ollessa. A- ja B-näyte erotetaan toisistaan merkitsemällä sinettitarraan kummasta osanäytteestä on kyse (toiseen sinettiin merkintä A, toiseen merkintä B).

Näytteenoton jälkeen näytteenottaja täydentää ja allekirjoittaa tutkimuslähetelomakkeen, jonka jälkeen myös testattava henkilö allekirjoittaa lomakkeen. Ilman allekirjoitusta tutkimusta ei suoriteta!

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Henkilöllisyyden varmistaminen tulee tehdä kuvallista henkilötodistusta käyttäen. Mikäli todistusta ei ole eikä luotettavaa saattajaa ole opiskelijan mukana, on laboratorion näytteenottaja yhteydessä oppilaan lähettäneeseen terveydenhuollon yksikköön sopiakseen menettelytavoista. Lähettävän tahon pyynnöstä näyte voidaan ottaa henkilötodistuksen tai saattajan puuttumisesta huolimatta. Tällöin kirjataan näytteiden mukana toimitettavaan THL:n lähetteeseen ja Effican kommentti-kenttään maininta puutteellisesta henkilötunnistuksesta.

Tutkimuksen kirjaaminen Efficaan:
• merkitään asiakkaaksi 0100 Ulkopuolinen lab. tilaaja ja lisätietoihin merkitään THL:n paperilähetteessä olevat laskutustiedot
• kirjataan tutkimus Efficaan koodilla 0651 Pt-Näytteenotto virka-apu, verinäyte ja/tai 0652 Pt-Näytteenotto virka-apu, virtsanäyte
• toimitetaan oppilaan mukanaan tullut laboratorion lähetekappale kemian kanslian sihteereille

Tutkimus kuitataan Efficaan merkinnällä otettu. Kommentti-kenttään kirjataan ”huumetestinäyte lähetetty THL:ään”

Menetelmä
Laaja semikvantitatiivinen huume- ja lääkeainetutkimus virtsasta

Noin 400 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä 200 yhdisteen semikvantitatiivinen/kvantitatiivinen määritys UHPLC-QTOF/MS, UHPLC-MS/MS ja GC/MS -menetelmillä virtsasta. Tutkimus kattaa laajalti huumaavat aineet, huumeet, tavanomaiset toksikologisesti merkittävät lääkeaineet ja muuntohuumeet, kuten (designer) amfetamiinit, (designer) bentsodiatsepiinit, katinonit, tryptamiinit, piperidiinit ja synteettiset kannabinoidit. Tulokset ilmoitetaan edellä mainittujen 200 yhdisteen osalta kvalitatiivisen tulkinnan positiivinen/negatiivinen lisäksi semikvantitatiivisena pitoisuutena. Tarvittavista varmistus- ja pitoisuusmäärityksistä ei veloiteta erikseen. Tutkimusta päivitetään säännönmukaisesti eri tietolähteistä kertyvän informaation mukaisesti vastaamaan muuttuvaa muuntohuumetilannetta. Tavanomaisista huumaavista aineista ja muuntohuumeista ainoastaan GHB/GBL ei sisälly tutkimukseen, vaan tulee pyytää tarvittaessa erikseen erillisenä määrityksenä.

Laaja kvantitatiivinen huume- ja lääkeainetutkimus verestä

Noin 180 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä noin 80 yleisimmin esiintyvien yhdisteiden pitoisuusmääritys kromatografis-massaspektrometrisilla menetelmillä verestä. Tutkimus kattaa laajalti huumaavat aineet, huumeet, tavanomaiset toksikologisesti merkittävät lääkeaineet ja muuntohuumeet, kuten (designer) amfetamiinit, (designer) bentsodiatsepiinit, katinonit ja synteettiset kannabinoidit. Tulokset ilmoitetaan mainittujen 80 yhdisteen osalta pitoisuutena. Tarvittavista pitoisuusmäärityksistä ei veloiteta erikseen. Tavanomaisista huumaavista aineista ja muuntohuumeista ainoastaan GHB/GBL ei sisälly tutkimukseen, vaan tulee pyytää tarvittaessa erikseen erillisenä määrityksenä. Tutkimusta päivitetään säännönmukaisesti eri tietolähteistä kertyvän informaation mukaisesti vastaamaan muuttuvaa muuntohuumetilannetta.

Tekotiheys / kesto
Verinäytteiden tulosten valmistuminen kestää n. 9 arkipäivää, virtsamääritykset valmistuvat n. 12 vuorokaudessa. Keskeneräisten tutkimusten tuloksia on mahdollista kysellä puhelimitse.

Vastaus
THL toimittaa tutkimuslähetteen antaneeseen terveydenhuollon yksikköön negatiivisen testituloksen tai varmistetun positiivisen testituloksen, josta on tehty analysointilausunto. Tulokset toimitetaan postitse tai faksaamalla. Jälkimmäisessä tapauksessa tutkimuksiin lähettävän terveydenhuollon yksikön tulee sopia asia THL:n kanssa erikseen.

Tutkimusohje
YHTEENVETO
1. Akuuteissa tapauksissa näytteenotto tehdään päivystyksenä. Ei-kiireellisissä tapauksissa terveydenhoitaja varaa näytteenottoajan sähköisesti, mikäli mahdollista.
‐ Näytteenottopisteet: PHKS, Lahden kaupunginsairaala, Heinola, Asikkala, Nastola ja Orimattila

2. Täytetään ja tulostetaan paperinen THL:n lähete (kaksi kopiota annetaan opiskelijan mukaan). Näytteenoton ja/tai tutkimuksen kiireellisyys merkitään lähetteeseen.

3. Opiskelija saapuu lähetteen ja kuvallisen henkilötodistuksen kanssa näytteenottoon.
‐ Otetaan verikoe ja/tai virtsanäyte

4. Lähete allekirjoitetaan näytteenottajan ja opiskelijan toimesta. Näytteet (A- ja B-näyte) sinetöidään opiskelijan läsnä ollessa.

5. Näytteet toimitetaan tutkittavaksi THL:ään.
‐ Näytteiden säilytys THL:ssä:
• Negatiiviset näytteet 1 kk
• Positiiviset näytteet 1 v

6. Tulokset toimitetaan lähetteen mukaisella jakelulla (terveydenhuollon yksikköön).

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
0651 | Pt-NotVir1 Ei
0652 | Pt-NotVir2 Ei