Tulosta

Tutkimus:
Opintojen aikainen huumausainetestaus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
17.11.2023

Periaate
Opiskelun aikana tehtävästä huumetestauksesta säädetään niin sanotussa SORA-lainsäädännössä (opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja) ja sovellusohjeita huumetestaukseen annetaan STM:n oppaassa: SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:2). Opiskelijoiden huumausainetestauksella pyritään estämään huumausaineiden käytöstä aiheutuvat vaaratilanteet. Huumausainetestaus on osa oppilaitoksen päihdeohjelmaa, jolla pyritään minimoimaan päihteiden käyttöä ja ennaltaehkäisemään siitä aiheutuvia haittoja opinnoissa ja työelämässä.

Indikaatiot
Opintojen aikainen soveltuvuuden arviointi. SORA-lainsäädännössä säädetään tilanteista, joissa koulutuksen järjestäjä tai korkeakoulu voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen.

Koulutuksen järjestäjä lähettää opiskelijan lääkärin tai huumausainetestaukseen perehtyneen terveydenhoitajan luo, joka haastattelee ja tutkii opiskelijan ennen päätöstä tutkimukseen lähettämisestä. Kun selvitetään opiskelijan akuuttia päihtymystilaa ja toimintakyvyn heikkenemistä (Huumausaineen vaikutuksen alaisuuden tutkiminen), tutkitaan verinäytteestä laaja huumaus- ja lääkeaineseulonta. Kun epäillään huumausaineriippuvuutta, tutkitaan laaja huumaus- ja lääkeaineseulonta sekä veri- että virtsanäytteestä.

Suorituspaikka
Tutkimuspaikka:
THL, Päihdeanalytiikan yksikkö

Näytteenottopaikka:
Aleksanterinkadun laboratorio (Fimlab Aleksanteri)

Lähete
Testattava henkilön mukana tulee olla THL:n paperinen laboratoriolähete. Näytteenottoa ei tehdä ilman lähetettä.

Lähetteessä tulee huomioida näytteenoton ja tutkimuksen mahdollinen kiireellisyys. Akuuttia päihtymistilaa epäiltäessä näytteenotto tehdään päivystyksenä. Mikäli tutkimustulos halutaan pikana, lisätään lähetteeseen maininta ”pikamääritys”. Lähetteeseen on kirjattava testattavan ilmoittama lääkitys ja käytetyt luontaistuotteet 14 vuorokauden ajalta.

Tiedustelut
THL, Päihdeanalytiikan yksikkö, puh. 029 524 8700 (virka-aikana)

Näyte
2 x 5 ml EDTA-putki
2 x 10 ml säilöntäaineeton virtsanäyteputki
sinettitarrat kaikkiin näyteputkiin
suljettava muovipussi
imeytysliina
lähetyspakkaus

Miniminäytemäärät:
verinäyte 3 ml (ehdoton minimi 2 ml)
virtsanäyte 5 ml

Opiskelijasta otetaan verinäyte (kaksi putkea; A- ja B-näyte) ja tarvittaessa virtsanäyte. Virtsanäytteenotto tehdään valvotusti. Testattava virtsanäyte jaetaan niin ikään A- ja B-näytteisiin. Lämpötilaindikaattorin sisältäviä virtsanäytteenottopurkkeja voi tilata suoraan THL:stä (palvelupuhelin 029 524 8700).

Näytteet merkitään tunnistetiedoin ja sinetöidään oppilaan läsnä ollessa. A- ja B-näyte erotetaan toisistaan merkitsemällä sinettitarraan kummasta osanäytteestä on kyse (toiseen sinettiin merkintä A, toiseen merkintä B).

Näytteenoton jälkeen näytteenottaja täydentää ja allekirjoittaa tutkimuslähetelomakkeen, jonka jälkeen myös testattava henkilö allekirjoittaa lomakkeen. Ilman allekirjoitusta tutkimusta ei suoriteta!

Ohjeet testattavan tunnistukseen
Testaukseen velvoitettaessa on lähettävän yksikön on varmistettava, että opiskelijalla on kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai virallinen kuvallinen henkilökortti). Mikäli todistusta ei ole, on koulutuksen järjestäjän, korkeakoulun tai työnantajan edustajan todistettava opiskelijan henkilöllisyys testaustilanteessa. Huoltaja ei voi tunnistaa testattavaa. Mikäli henkilöllisyyttä ei voida todentaa, näytettä ei oteta, mistä ilmoitetaan pyytävään yksikköön.

Menetelmä
Laaja kvantitatiivinen huume- ja lääkeainetutkimus verestä

Noin 180 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä noin 80 yleisimmin esiintyvien yhdisteiden pitoisuusmääritys kromatografis-massaspektrometrisilla menetelmillä verestä. Tutkimus kattaa laajalti huumaavat aineet, huumeet, tavanomaiset toksikologisesti merkittävät lääkeaineet ja muuntohuumeet, kuten (designer) amfetamiinit, (designer) bentsodiatsepiinit, katinonit ja synteettiset kannabinoidit. Tulokset ilmoitetaan mainittujen 80 yhdisteen osalta pitoisuutena. Tarvittavista pitoisuusmäärityksistä ei veloiteta erikseen. Tavanomaisista huumaavista aineista ja muuntohuumeista ainoastaan GHB/GBL ei sisälly tutkimukseen, vaan tulee pyytää tarvittaessa erikseen erillisenä määrityksenä. Tutkimusta päivitetään säännönmukaisesti eri tietolähteistä kertyvän informaation mukaisesti vastaamaan muuttuvaa muuntohuumetilannetta.

Laaja semikvantitatiivinen huume- ja lääkeainetutkimus virtsasta

Noin 400 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä 200 yhdisteen semikvantitatiivinen/kvantitatiivinen määritys UHPLC-QTOF/MS, UHPLC-MS/MS ja GC/MS -menetelmillä virtsasta. Tutkimus kattaa laajalti huumaavat aineet, huumeet, tavanomaiset toksikologisesti merkittävät lääkeaineet ja muuntohuumeet, kuten (designer) amfetamiinit, (designer) bentsodiatsepiinit, katinonit, tryptamiinit, piperidiinit ja synteettiset kannabinoidit. Tulokset ilmoitetaan edellä mainittujen 200 yhdisteen osalta kvalitatiivisen tulkinnan positiivinen/negatiivinen lisäksi semikvantitatiivisena pitoisuutena. Tarvittavista varmistus- ja pitoisuusmäärityksistä ei veloiteta erikseen. Tutkimusta päivitetään säännönmukaisesti eri tietolähteistä kertyvän informaation mukaisesti vastaamaan muuttuvaa muuntohuumetilannetta. Tavanomaisista huumaavista aineista ja muuntohuumeista ainoastaan GHB/GBL ei sisälly tutkimukseen, vaan tulee pyytää tarvittaessa erikseen erillisenä määrityksenä.

Tekotiheys / kesto
Verinäytteiden tulosten valmistuminen kestää n. 9 arkipäivää, virtsamääritykset valmistuvat n. 12 vuorokaudessa. Keskeneräisten tutkimusten tuloksia on mahdollista kysellä puhelimitse.

Vastaus
THL toimittaa tutkimuslähetteen antaneeseen terveydenhuollon yksikköön negatiivisen testituloksen tai varmistetun positiivisen testituloksen, josta on tehty analysointilausunto. Tulokset toimitetaan postitse tai faksaamalla. Jälkimmäisessä tapauksessa tutkimuksiin lähettävän terveydenhuollon yksikön tulee sopia asia THL:n kanssa erikseen.

Tutkimusohje
YHTEENVETO
1. Akuuteissa tapauksissa näytteenotto tehdään päivystyksenä. Ei-kiireellisissä tapauksissa terveydenhoitaja varaa näytteenottoajan sähköisesti, mikäli mahdollista.

2. Täytetään ja tulostetaan paperinen THL:n lähete. Näytteenoton ja/tai tutkimuksen kiireellisyys merkitään lähetteeseen.

3. Opiskelija saapuu lähetteen ja kuvallisen henkilöllisyystodistuksen tai saattajan kanssa näytteenottoon Aleksanterinkadun laboratorioon, jossa otetaan verinäyte ja/tai virtsanäyte.

4. Lähete allekirjoitetaan näytteenottajan ja opiskelijan toimesta. Näytteet (A- ja B-näyte) sinetöidään opiskelijan läsnä ollessa.

5. Näytteet toimitetaan tutkittavaksi THL:ään.

6. Tulokset toimitetaan lähetteen mukaisella jakelulla (terveydenhuollon yksikköön).