Tulosta

Tutkimus:
KREATINIINI, KREATINIININ POISTUMA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.2.2022

4600 • P -Krea

generoi aikuisilla tutkimuksen 6354 Pt-GFReEPI

2141 • dU-Krea

2145 • U -Krea

2146 • Pt-Krea-Cl

6426 • Se-Krea

4600 • P -Krea

generoi aikuisilla tutkimuksen 6354 Pt-GFReEPI

2141 • dU-Krea

2145 • U -Krea

2146 • Pt-Krea-Cl

6426 • Se-Krea

Johdanto

Kreatiniini muodostuu lihaksistossa kreatiinista ja kreatiinifosfaatista. Lihaksista kreatiniini siirtyy vereen ja eritetään munuaisten kautta virtsaan. Kreatiniini suodattuu vapaasti glomeruluksista. Normaalisti tubuluksissa ei tapahdu kreatiniinin reabsorptiota tai erittymistä. Vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa kreatiniinia saattaa erittyä huomattavasti tubulusten kautta.
Glomerulussuodosnopeutta (glomerular filtration rate, GFR) pidetään munuaisfunktion tärkeimpänä osana. Sitä voidaan arvioida plasman kreatiniinipitoisuuden avulla empiirisiä kaavoja käyttäen. CKD-EPI on kansainvälisesti suositeltu laskentakaava, jonka avulla laskettu GFRe on muita arviointimenetelmiä luotettavampi tapa todeta munuaisten lievä vajaatoiminta ja luokitella krooninen munuaistauti.

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arviointi. Plasman kreatiniinipitoisuuden määritykseen sisältyvä CKD-EPI -laskentakaava ei sovellu munuaisten akuutin vajaatoiminnan diagnostiikkaan eikä alle 18-vuotiaille.

Tutkimusta 6354 Pt-GFReEPI ei voi tilata erikseen vaan se generoituu aina automaattisesti 18 vuotta täyttäneille, kun pyydetään 4600 P -Krea.

Se-Krea on tarpeellinen eritteen alkuperän selvittelyissä ja etenkin epäiltäessä näytteen sisältävän virtsaa.

Näyteastia

P -Krea: Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

dU-Krea ja U -Krea: keräysastia / tehdaspuhdas muoviputki 4 ml

Pt-Krea-Cl: verinäytteelle Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml, virtsanäytteelle keräysastia ja tehdaspuhdas muoviputki 4 ml.

Se-Krea: geelitön Li-hepariiniputki tai tehdaspuhdas muoviputki

Näyte

P -Krea: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

dU-Krea: 3 ml vuorokausivirtsaa. Virtsa sekoitetaan ja tilavuus mitataan. Analysoitavaksi lähetetään 4 ml:n putki.

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: Putkitarraan tulee merkitä keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika minuuttien tarkkuudella sekä keräysvirtsan tilavuus.

Päijät-Häme: Virtsamäärä kirjataan Lifecareen, keräysaikaa ei kirjata.


U -Krea: 3 ml kertavirtsaa. Koko kertavirtsa sekoitetaan ja analysoitavaksi otetaan 3 ml näytettä.

Pt-Krea-Cl: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa P -Krea -määritystä varten ja kerätään vuorokausivirtsa. Laboratorioon toimitetaan plasmanäyte ja 3 ml vuorokausivirtsaa, samalla ilmoitetaan vuorokausivirtsan tilavuus sekä potilaan pituus ja paino.

Se-Krea: 1 ml (vähintään 0.5 ml) eritettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

P -Krea: eroteltu näyte säilyy vuorokauden huoneenlämmössä ja viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä.

dU-Krea/U -Krea: näyte säilyy 2 vrk huoneenlämmössä ja 6 päivää jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä.

Pt-Krea-Cl: ks. P -Krea ja dU-Krea/U -Krea säilytys.

Se-Krea: näyte säilyy jääkaappilämpötilassa ainakin 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

P -Krea, dU-Krea, U -Krea ja Se-Krea: entsymaattinen fotometrinen määritys.

Pt-GFReEPI on laskennallinen tutkimus, jossa mukana ovat plasman kreatiniinipitoisuus, sukupuoli ja ikä. Potilaan painoa ei tarvita, koska tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisen keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

CKD-EPI -laskentayhtälöt:

Naiset     P -Krea ≤ 62  GFRe = 144 x (P -Krea/61,9)-0,329 x 0,993ikä
  P -Krea > 62 GFRe = 144 x (P -Krea/61,9)-1,209 x 0,993ikä
     
Miehet P -Krea ≤ 80 GFRe = 141 x (P -Krea/79,6)-0,411 x 0,993ikä
  P -Krea > 80 GFRe = 141 x (P -Krea/79,6)-1,209 x 0,993ikä

Kreatiniinin poistuma lasketaan kaavasta:

kreatiniini

V = keräysvirtsan tilavuus ml
T = keräysaika (periaatteessa mikä tahansa) sekunteina.
1 vrk = 86400 sekuntia
U -Krea = virtsan kreatiniinipitoisuus µmol/l= virtsan kreatiniinipitoisuus mmol/l x 1000
P/S -Krea = plasman/seerumin kreatiniinipitoisuus µmol/l
A = potilaan pinta-ala m2

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin, P -Krea on päivystystutkimus.

Viiteväli

P -Krea    
vastasyntyneet 30 – 90 µmol/l
2 kk – alle 3 v 15 – 35 µmol/l
3 v – alle 5 v 20 – 40 µmol/l
5 v – alle 7 v 25 – 45 µmol/l
7 v – alle 11 v 30 – 55 µmol/l
11 v – alle 13 v 40 – 60 µmol/l
13 v – alle 15 v 40 – 70 µmol/l
tytöt 15 v – alle 18 v 40 – 75 µmol/l
pojat 15 v – alle 18 v 50 – 95 µmol/l
naiset ≥ 18 v 50 – 90 µmol/l
miehet ≥ 18 v 60 – 100 µmol/l
     
Pt-GFReEPI    
18 – 39 v ≥ 90 ml/min/1,73 m2
40 – 49 v ≥ 84 ml/min/1,73 m2
50 – 59 v ≥ 78 ml/min/1,73 m2
60 – 69 v ≥ 70 ml/min/1,73 m2
≥ 70 v ≥ 60 ml/min/1,73 m2

Pt-GFRe -tulosta tulee tarkastella sekä suhteessa potilaan kliiniseen kuvaan ja todettuihin löydöksiin että alla olevaa KDIGO-luokitusta vasten. Pt-GFRe 60 – 89 ml/min/1,73 m2 saattaa viitata lievään munuaisten vajaatoimintaan. Ikätasoisesti viitealueella olevaa tulosta voidaan pitää normaalina, jos ei todeta merkkejä munuaissairaudesta.

Munuaisfunktion arviointi 18 vuotta täyttäneillä KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) -luokituksen mukaisesti:

Pt-GFReEPI    
terveiden viitealue ≥ 90         ml/min/1,73 m2
munuaisten vajaatoiminta       
lievä 60 – 89 ml/min/1,73 m2
lievä/kohtalainen 45 – 59 ml/min/1,73 m2
kohtalainen/vaikea 30 – 44 ml/min/1,73 m2
vaikea 15 – 29 ml/min/1,73 m2
loppuvaihe < 15 ml/min/1,73 m2

GFR-laskennassa käytettävässä CKD-EPI -kaavassa normaali munuaisfunktio on huomioitu tilastollisesti tarkemmalla sovituksella kuin muutoin samat muuttujat (sukupuoli, ikä ja plasman kreatiniinipitoisuus) sisältävässä MDRD-kaavassa.

dU-Krea  
vastasyntyneet                    60 – 130 µmol/kg
1 kk – 1 v 90 – 130 µmol/kg
yli 1 v 90 – 120 µmol/kg
naiset 6 – 13 mmol
miehet 10 – 20 mmol

Kertavirtsasta määritetylle kreatiniinille ei ole olemassa viitearvoja, tulos ilmoitetaan yksikössä mmol/l.

Pt-Krea-Cl  
vastasyntyneet                    yli 0,7 ml/s/1,73 m2
3 kk yli 1,2 ml/s/1,73 m2
1 v yli 1,6 ml/s/1,73 m2
2 v yli 1,7 ml/s/1,73 m2
aikuiset yli 1,4 ml/s/1,73 m2

Se-Krea: Ei viitteellistä raja-arvoa, tulos suhteutetaan plasman kreatiniinipitoisuuteen.

Tulkinta

Kun glomerulusfunktiosta on 50 % jäljellä, seerumin kreatiniinitaso nousee normaalialueen yläpuolelle. Vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa seerumin kreatiniinitaso ei enää kuvasta munuaisinsuffisienssin astetta.

Kreatiniinieritys ei ole riippuvainen diureesin määrästä. Sen sijaan määrä riippuu lihasmassan suuruudesta ja tämä tulee ottaa huomioon viitevälin ylärajoilla olevia arvoja tulkittaessa.

Virhelähteet

Metamitsoli (kauppanimi Litalgin®), rifampisiini, N-asetyylikysteiini (NAC) ja parasetamolin metaboliatuote N-asetyyli-p-bentsokinoni-imiini (NAPQI) voivat häiritä määritysmenetelmää ja aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia plasmassa. Levodopa aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia plasmassa ja virtsassa.
Merkittävästi poikkeava kehon ja/tai lihaksiston koko, runsaasti lihaa tai pääosin kasviksia sisältävä ruokavalio sekä ravintolisänä käytetty kreatiini aiheuttavat myös virheellisiä tuloksia.

Lisätiedot

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl. 2013;3:1-150.