Tulosta

Tutkimus:
NETILMYSIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
19.1.2023

3236 • S -NET

3236 • S -NET

Johdanto

Netilmysiini on aminoglykosideihin kuuluva, bakterisidinen antibiootti. Munuaisten vajaatoiminnassa, suurilla hoitoannoksilla ja/tai pitkillä hoitoajoilla lääke voi olla oto- ja nefrotoksinen. Aminoglykosideilla on myös hermolihasliitosta salpaavia ominaisuuksia.

Indikaatiot

Netilmysiinihoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Suositellaan näytteenoton ajoittamista arkipäiville. Tekotiheyttä harvennettu alihankintalaboratoriossa 2.1.2023 alkaen.

Potilaan esivalmistelu

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1-15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15 min kuluttua infuusion lopettamisesta. Pyyntöön tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä mahdollinen muu potilaan lääkitys.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

0.5 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte perillä vuorokauden kuluessa alihankintalaboratoriossa. Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC)

Tulos valmiina

Tekopäivänä (ma, ke, pe) klo 10 mennessä Huslabiin saapuneet näytteet valmistuvat samana päivänä, muut seuraavana tekopäivänä.

Viiteväli

Minimipitoisuus:
1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa.
3 annosta vuorokaudessa, alle 2 mg/l.

Huippupitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, 15-20 mg/l.

Tulkinta

Määritysmenetelmä on spesifinen ja mittaa luotettavammin erityisesti matalia netilmysiinin pitoisuuksia.

Haittavaikutusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus ylittää 2 mg/l annosteltaessa netilmysiiniä kolmesti vuorokaudessa tai jos minimipitoisuus on mitattavissa kerran vuorokaudessa annosteltaessa. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.

Lisätiedot

Netilmysiinin 0-pitoisuudet ennen seuraavaa annosta 0.5 – 2.0 mg/l varmistavat yleensä sen, että antibiootin pitoisuus ylittää useimpien netilmysiiniherkkien pato-geenien alimman estopitoisuuden ja että lääkkeen poistuma on riittävä.

Farmakokinetiikka: Netilmysiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 2.5 tuntia (0.5 – 15 tuntia). Vastasyntyneillä eli-minaation puoliintumisaika on noin 9 tuntia.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, furosemidi, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Toksisuus: Haittavaikutukset aiheutuvat yleensä pitkäaikaisesta ja suuriannoksisesta hoidosta tai yhteiskäytöstä muiden toksisten aineiden kanssa. Munuaisten vajaa-toiminta altistaa haittavaikutuksille.