Tulosta

Tutkimus:
HUUMESEULONTA (virtsasta)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
19.7.2019

4221 • U -Huum-O

Johdanto

Immunologisella seulontatutkimuksella voidaan nopeasti osoittaa virtsasta amfetamiini, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit. Myrkytysdiagnostiikassa tutkimusta voidaan käyttää silloin, kun myrkytyksen aiheuttajaa ei tiedetä tai kun halutaan seuloa enemmän kuin yksi mahdollinen aiheuttaja. Yksittäisen huumausaineryhmän (amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini, opiaatit) osoittamiseen on tarjolla kunkin huumaus- ja lääkeaineryhmän spesifinen osoitusmenetelmä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveydenhoidollisesta huumetestauksesta antaman suosituksen mukaisesti positiivinen ensivaiheen huumausaineseulonnan tulos tulee luotettavasti varmistaa. Varmistusanalyyseissä käytetään massaspektrometrisiä menetelmiä.

Indikaatiot

Intoksikaatioepäily. Epäily huumeiden käytöstä. Ei sovi lääkehoidon seurantaan eikä työpaikan huumeseulonnaksi.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muovipullo.

Näyte

Vähintään 60 ml virtsaa jaettuna A- ja B-pulloihin (30 ml/pullo). Valvottu näytteenotto.
Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-pullo, josta seulonta tehdään, lähetetään varmistukseen huumausaineiden seulontatuloksen ollessa positiivinen. B-pullo säilytetään pakastettuna laboratoriossa kuukauden ajan, jos seulonnassa todetaan positiivisia löydöksiä ja negatiiviset näytteet säilytetään vähintään 2 viikkoa. Hoitoyksiköissä otetut näytteet: A- ja B-pullo lähetetään laboratorioon (poikkeuksena Taysin osastolla otettu näyte, jolloin B-pullo voidaan tarvittaessa säilyttää osastolla).

Näyte säilyy 4 vrk jääkaappilämpötilassa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Immunologinen seulontamenetelmä. Varmistusmenetelmänä kaasukromatografia-massaspektrometria tai massaspektrometria (alihankinta).

Tulos valmiina

Päivystystutkimus. Alihankintaan lähtevä varmistustutkimus vastataan noin viikon kuluessa.

Tulkinta

Positiivinen tulos varmistetaan kaasukromatografia-massaspektrometrialla tai massaspektrometrialla. Erikseen vastattavalla varmistusanalyysillä pystytään identifioimaan positiivisen testituloksen aiheuttanut aine, joka raportoidaan lausuntoon.

Huom. Opiaattiseulonnassa näkyvät morfiini, etyylimorfiini, 6-monoasetyylimorfiini, kodeiini ja dihydrokodeiini. Heroiini eli diasetyylimorfiini on virtsassa metaboliitteina (6-monoasetyylimorfiini ja morfiini). Oksikodoni ei tule esiin opiaattiseulonnassa ja -varmistuksessa vaan tällöin on pyydettävä tutkimus 9898 U -OksiCt. Tramadolille on myös oma pyyntö 4762 U -TramaCt.

Virhelähteet

Immunologisissa seulontatesteissä vääriä positiivisia tuloksia saattaa tulla ristireaktioiden seurauksena. Positiivinen amfetamiinitulos voi johtua ADHD:n hoidossa käytetystä amfetamiinijohdannaisesta ja lääkeaineista, kuten efedriinistä, fenyylipropanoliamiinista, pseudoefedriinistä, ranitidiinista tai selegiliinista. Virheellisen opiaattipositiivisen tuloksen mahdollisia aiheuttajia ovat mm. difenoksylaatti, dekstrometorfaani, doksylamiini ja yskänlääkkeet, jotka sisältävät esim. folkodiinia, kodeiinia tai etyylimorfiinia.

Lisätiedot

Yksittäisen huumausaineryhmän osoittaminen:

Amfetamiinin osoitus/varmistus, ks. ohjekirja Amfetamiini (virtsasta) tutkimusnumero 1055 U -Amfet-O/ tutkimusnumero 1810 U -AmfetCt

Bentsodiatsepiinien osoitus/varmistus, ks. ohjekirja Bentsodiatsepiinit (virtsasta) tutkimusnumero 1178 U -Bendi-O/ tutkimusnumero 1820 U -BendiCt

Buprenorfiinin osoitus/varmistus, ks. ohjekirja Buprenorfiini (virtsasta) tutkimusnumero 4203 U -Bupre-O/ tutkimusnumero 1822 U -BupreCt

Kannabiksen osoitus/varmistus, ks. ohjekirja Kannabis (virtsasta) tutkimusnumero 3455 U -Canna-O/ tutkimusnumero 1880 U -CannaCt

Kokaiinin osoitus/varmistus, ks. ohjekirja Kokaiini (virtsasta) tutkimusnumero 4128 U -Koka-O/ tutkimusnumero 1884 U -KokaCt

Opiaattien osoitus/varmistus, ks. ohjekirja Opiaatit (virtsasta) tutkimusnumero 2435 U -Opiaa-O/ tutkimusnumero 1902 U -OpiaaCt

Kuluttaja-asiakkaiden huumeseulontatutkimuksiin tulee aina olla lääkärin lähete. Koska mahdollista varmistusanalyysia ei voida laskuttaa etukäteen, vastataan vain seulontatulos. Mikäli kuluttaja-asiakkaan näytteestä halutaan pyytää myös varmistusanalyysi, pyydetään kuluttaja-asiakasta ottamaan yhteyttä asiakasneuvontaan p. 03 311 74445 ja sopimaan lähetteen toimittamisesta laboratorioon.