Brådskande undersökningar av blödningsbenägenhet kan utföras samma dag utan skild beställning, om provet är framme hos hemostas- och trombocytlaboratoriet i Dickursby, Vanda, vardagar innan klockan 14. Utredning av trombosbenägenhet analyseras i allmänhet inte som brådskande.

Undersökning och sändning av jourprov ska avtalas i förväg med hemostas- och trombocytlaboratoriet vardagar kl. 8-18 (tfn. 044 472 8393) (under övriga tider endast akuta och brådskande ärenden till tfn. 03 311 76536 / Fimlab Tammerfors 24/7).

Obs! Prov får inte förvaras kallt (<8 °C, kylskåp, isvatten) eller varmt (värmeskåp eller motsvarande)

 

1.     FÄRSKPROV SOM SÄNDS SOM HELBLOD

A. Prov som sänds i transportförpackning:

 • Packa proven så fort som möjligt (inom en timme) efter provtagning i transportförpackning som är avsedd för hemostasprov. Förvara proven i rumstemperaturinnan förpackning.
 • Lägg kylklampar som har kylts ned i frys (-20 °C, obs! ej kallare) i transportförpackningen (Proven förvaras i transportförpackningen vid + 8-12 °C:s temperatur.)
 • Proven bör vara inom 8 timmar efter provtagning vid huvudstadsregionens hemostaslaboratorium eller alternativt vid något annat laboratorium där de omedelbart kan behandlas och frysas ned.

B. Transport i rumstemperatur:

 • Proven bör vara inom 4 timmar efter provtagning vid huvudstadsregionens hemostaslaboratorium eller alternativt vid något annat laboratorium där de omedelbart kan behandlas och frysas ned.

 


 

2.     PROV SOM SÄNDS FRYSTA

Förvara prov innan deras behandling i rumstemperatur. Proven bör behandlas och frysas inom en timme efter provtagning, dock senast inom 4 timmar.

Tillbehör som behövs vid behandling av prov

Obs! Instrument som används vid separering av plasma bör vara av polypropylen (PP), för att förhindra aktivering av koagulationsfaktorer.d

 • pasteurpipetter av polypropylen (7,5 ml, måttgradering till 3 ml)
 • polypropylenrör + korkar
 • polypropylenrör med rund botten för frysning (till exempel Sarstedt nr. 60.504.015, Sarstedt nr. 55.525 eller Mekalasi nr. 12512)
 • eppendorfrör för frysning av små prover

 Behandling av prov

1.   Lämna ett litet citratrör obehandlat (”slaskröret” används för DNA-undersökningar). Provet som är avsett för DNA-analysering bevaras vid behov 7 dygn i kylskåp.

2.   Kontrollera att fyllningsgraden av de egentliga provrören är rätt (±10 %). Luta rören försiktigt, så att du kan upptäcka eventuella koaguleringar. Lämna provröret obehandlat, om koagulering finns i röret eller om rörets fyllnadsgrad är fel.

 • Om det är fråga om ett unikt prov (till exempel blodprov från navelsträngen på nyfödda), behandla provet och anteckna noggrant avvikelser åt hemostaslaboratoriet. Vid behov ta kontakt med hemostaslaboratoriet.

3.   Centrifugera rören i rumstemperatur i 15 minuter 2 500 x g.

4.   Anteckna åt hemostaslaboratoriet information om möjlig lindrig hemolys, ikteri eller lipemi till exempel i remissen eller på annat papper som följer med provet.

 • Tydlig hemolys är vanligtvis ett tecken på misslyckad provtagning eller att provet har förvarats för kallt så att koaguleringsfaktorerna har kunnat aktiveras. Be då om ett nytt prov.
 • Om det är hemolys i det ena röret men inte i det andra, behandla och frys plasman i rören separat.

5.   Ta plasma från mellanskiktet med en pasteurpipett samtidigt som du undviker cellkontaminering d.v.s. botten- och ytskikt. Ta så mycket plasma som möjligt under en tagning. Överför plasman i polypropylenröret.

 • Om det är nödvändigt att ta plasma ur samma rör på nytt, använd en ny pasteurpipett.

6.   Ta upp plasma med pipett på samma sätt ur det andra provröret med en ny pasteurpipett. Overför plasman i samma polypropylenrör. Sätt lock på polypropylenröret och blanda det lugnt genom att vända röret (7x). Undvik att plasman skummar.

7.   Fördela plasman i 5 polypropylenrör med rund botten. (Dessa polypropylenrör ska frysas). Ta upp plasma med en pipett och lägg i vart och ett av de fem rören ca. 1 ml/rör (minst 700 μl). Fördela barns och nyföddas plasma i så många eppendorfrör som provet räcker till (minst 300 μl/rör). Det lönar sig att skicka provet, även om det finns lite av det.

8.   Frys plasmarören i upprätt ställning omedelbart efter behandling (-40 ‐ -70 °C). Förvaring -40 °C högst 2 veckor. Längre förvaring -70 °C.

9.   Förpacka en patients prov i samma plastpåse. Sänd plasmaproven i kolsyreis eller använd förpackningen som är avsedd för transport av plasmaprover (t.ex. DeltaT, TempShell). Proven får inte smälta under transporten.

 • Sänd ett litet obehandlat citratrör för DNA-analysering tillsammans med patientens andra prov. Provet ska sändas i rumstemperatur. 

 


 

3.     DNA-UNDERSÖKNINGAR

 • Om man ska göra endast DNA-undersökningar på provet, räcker 3 ml EDTA- eller citratblod.
 • Provet förvaras vid behov 7 dygn i kylskåp.
 • Provet ska skickas rumstempererat.

 


 

4.     SÄNDNING AV PROVER

Om det inte finns någon elektronisk remiss för provet, faxa på sändningsdagens morgon en ifylld remiss samt information om transportsätt och ankomsttid till huvudstadsregionen för proven och till hemostaslaboratoriet (fax 09 4257 8281).

 • Om svaret behövs brådskande, ring om provet till hemostaslaboratoriet (tfn. 044 472 8393) och ange det telefon-/faxnummer på remissen, som man vill ha svaret till.

Provtagning och sändning ska planeras så att de är framme på hemostas- och trombocytlaboratoriet i Dickursby, Vanda vardagar kl. 8-18 (observera provens förvaringstider). Vid användning av buss- eller flygfrakt ska man beakta, att transport från Helsingfors slutstation till laboratoriet kan ta upp till två timmar.

 • Vid användning av flygfrakt ska kunden komma överens med den kurirtjänst som denne använder om omedelbar lossning av frakt då flygplanet har landat och att transport från flygstationen till Fimlabs hemostas- och trombosytlaboratorium i huvudstadsregionen hör till flygfrakten.
 • Vid användning av bussfrakt skickas proven som snabbfrakt. Dokument för snabbfrakt fylls i enligt Matkahuoltos anvisningar. I dokumenten för snabbfrakt anges att ”frakt” och ”utdelning” betalas av avsändaren. Om man använder sig av Matkahuoltos Webkundanslutning, väljer man ”snabbfrakt” som transportform och ”utdelning” som tilläggstjänst. Avsändaren betalar frakten och utdelningen. Mer information på Matkahuoltos webbplats.
 • När man skickar prov med post ska man följa postens bestämmelser. Proven får inte lämna kvar hos posten över helgen.

Frysta prov kan också skickas till laboratoriet med andra transportsätt än ovannämnda. Det är viktigt att försäkra sig om, att proven inte smälter under resan.

 

Leveransadress

Fimlab / Hemostas- och trombocytlaboratorium
Fernissagatan 1
01300 Vanda

 

Tilläggsuppgifter

Huvudstadsregionens hemostas- och trombocytlaboratorium (mån.-fre. kl. 8-18) tfn. 044 472 8393, fax 09 4257 8281 (under övriga tider endast akuta och brådskande ärenden till tfn. 03 311 76536 / Fimlab Tammerfors 24/7)

Icke brådskande ärenden: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Beställning av transportförpackningar: materiaalit@fimlab.fi