Högkvalitativa koaguleringsprov förutsätter noggrann preanalytik. Med goda arbetsmetoder strävar man efter att undvika att vävnadstromboplastin hamnar i provet, aktivering av koaguleringsmekanismen och cellkontaminering. Ett preanalytiskt fel kan leda till felaktigt negativa eller positiva resultat, vilket kan leda till en felaktig diagnos. Detta kan leda till onödiga behandlingar eller i värsta fall till att patienten inte får den vård denne behöver.

Förberedelse av patient

 • Antikoaguleringsbehandling kan påverka resultaten. I remiss ber man meddela om antikoaguleringsbehandlingen har använts inom en månad innan provtagning (och vilken ak-behandling: till exempel heparin, varfarin, direkt trombin- eller FXa-hämmare) samt eventuellt datum för avslutning. Det är också bra att säkerställa i samband med provtagningen om patienten har haft antikoaguleringsbehandling inom en månad innan provtagning.
 • Patienten ska undvika tunga och/eller feta måltider 8-12 h innan provtagningen.
 • Patienten ska undvika rökning och fysisk ansträngning innan provtagningen (tung fysisk ansträngning minst 24 h innan provtagningen).
 • Patienten ska vänta sittande minst 10-15 minuter innan provtagningen.

Provrör: Koaguleringsrör (Na-citrat 3.2%, 0.109 M) (kontrollera rörstorlekar från undersökningens laboratoriehandboksida)

Provmängd: se undersökningens laboratoriehandboksida. Om det har beställts flera undersökningar som ska sänds till Vandas hemostaslaboratorium, räcker det att man tar slaskrör (minst 2 ml) och 2 x 9 ml citratblod från vuxna (från barn räcker slaskrör och 2 x 2,7 ml citratblod). Om slaskprovet har tagits i citratrör, lönas det att sända slaskröret oavskilt.

Vid behov kan kunden beställa rörset för vuxna (transportförpackning + provrör för vuxna) per e-post från materiaalit@fimlab.fi.

Provtagning 

 • Om man samtidigt tar andra prov, kan man innan koaguleringsprov endast ta  blododlingsprov och prov som tas i tillsatsfria serumrör.
  • Andra rör som innehåller antikoagulanter kan kontaminera koaguleringsprovet.
 • Undvik användning av stas. Begränsa stasens användning endast för att hitta blodkärlet.
  • Undvik att placera stasen på bar hud.
  • Placera stasen cirka 10 cm ovanför det avsedda injektionsstället.
  • Stasen får vara åtdragen i högst 30 (-60) sekunder och åtdragningen ska vara lätt. Vänta i minst två minuter, om du måste upprepa sökningen av blodkärl i samma hand.
 • Patienten kan lätt knyta sin hand. Inget kraftfullt pressande eller ”pumpande”!
 • Använd helst medelstor nål (t.ex. 19-21 G). För stora (under 16 G) och för små (över 23 G) nålar ska undvikas.
 • Ta provet så otraumatiskt som möjligt, helst med den första punktionen, direkt i vakuumröret. Om den första punktionen misslyckas, byt till ett nytt punktionsställe.
  • Vid behov kan provet tas med öppen teknik eller fjärilsnål. Meddela om användning av fjärilsnål när provet skickas.
  • Långsam fyllning av röret, långvarig användning av stas eller betydande manipulation eller punktionsskada som orsakas av nålen på blodkärlet kan orsaka koaguleringar i provet.
 • Ta provet först i litet citratröret (sk. slaskrör) och efter det i de egentliga provrören. Om slaskröret och de egentliga provrören är av samma storlek, markera vilket rör slaskröret är.
 • Fyll rören till rätt fyllningsgrad och blanda omedelbart genom att vända röret upp och ned med lugna rörelser 4-5 gånger, så att luftbubblan går från rörets ena ände till andra.
  • Fyllningsgraden får avvika högst ±10 %. Rätt fyllningsgrad garanterar rätt förhållande (9+1) av blod och antikoagulant.
  • Markeringsförfarande för rätt fyllnadsgrad av olika tillverkares rör varierar: Hos BD Vacutainer-röret anger markeringssträcket tillåten minimifyllnadsgrad (-10% av rekommendationen), medan hos Greiners Vacuette-röret pilens spets visar rekommenderad fyllnadsgrad.
  • Om man måste nöja sig med mindre volym av prov, behöver man inte fylla det s.k. slaskröret fullt ut.
 • Röret får inte skakas, behandlas hårdhänt eller placeras i blandare. Användning av rörpost rekommenderas inte.
  • Ovannämnda faktorer kan bland annat leda till hemolys av provet eller aktivering av koaguleringsfaktorer.
 • Koaguleringsrör som inte fylls helt får inte kombineras!
 • Det är inte rekommenderbart att ta provet via en hepariniserad kanyl eller kateter.
  • Om man måste ta provet via en kanyl eller kateter, måste minst 4-6 ml blod tas innan koaguleringsprovet tas. Detta ska meddelas när man skickar provet.
  • Sprutan som används till att ta provet ska vara av ett material som inte aktiverar koaguleringsfaktorer (till exempel polypropylen) och helst i liten storlek (till exempel 3-5 ml). För tagning av det egentliga provet rekommenderas att använda en ny spruta (inte densamma som man tog slaskvolymen med). Till provet ska tillsättas rätt mängd antikoagulant inom 1 minut efter provtagningen.
 • Anteckna möjliga avvikelser i provtagningen, så att man kan beakta dessa vid tolkningen av resultaten.

DNA-undersökningar

Om man avser att göra endast DNA-undersökningar (till exempel B -FVFII-D, B -ProtC-D, B -AT3-D), tas provet i EDTA- eller citratrör (minst 3 ml).

Förvaring av prov

Förvara proven i rumstemperatur fram till behandlingen av prov (se fimlab.fi/yleisohjeet -> Anvisningar för hantering och sändning av hemostasprov).

Tilläggsinformation: Huvudstadsregionens hemostas- och trombocytlaboratorium (tfn 044 472 8393), öppet vardagar kl. 8-18.