Asiakkaan tunnistaminen
Asiakas kertoo itse nimensä ja henkilötunnuksensa. Henkilöllisyys tunnistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista. Jos kuvallista tunnistetta ei ole mukana tai asiakasta ei voida muulla varmalla keinolla tunnistaa (esim. saattaja, hoito- tai asumisyksikön ennalta tuntema asiakas), näytettä ei oteta. Kuvallisia tunnisteita, joista puuttuu voimassaoloaika (mm. Kela-kortti), ei hyväksytä.
Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Asiakkaan ohjaus näytteenottoon
Asiakkaalle kerrotaan, että näyte otetaan valvotusti eli hoitaja on mukana näytteenottotilanteessa WC:ssä. Näin varmistetaan näytteen alkuperä. Asiakas jättää päällysvaatteet, laukut ja muut irtotavarat WC:n ulkopuolelle. Virtsanäyte otetaan mielellään aamuvirtsasta tai virtsasta, joka on ollut rakossa vähintään neljä tuntia. Mikäli näytteen antaminen on vaikeaa tai sitä ei saada riittävästi, asiakkaalle voi mahdollisuuksien mukaan antaa juotavaksi korkeintaan lasillisen vettä puolen tunnin välein ja yrittää näytteenottoa viimeistään tunnin kuluessa uudelleen. Virtsanäytteen saamista ei ole syytä pidempään nopeuttaa juomalla näytteen analyysikelpoisuuden turvaamiseksi.

Näytteenotto ja käsittely

  • Asiakas ja näytteenottaja käyttävät kertakäyttökäsineitä koko näytteenoton ajan. 
  • Näytteenottaja luovuttaa näytteenottoastian asiakkaalle näytteenottotilassa. 
  • Näytteenottaja varmistaa, että näyte tulee rakosta. Jos näytteenottaja ei ole vakuuttunut asiasta, ei ole syytä puuttua näytteen antamiseen vaan päättää jälkikäteen, tutkitaanko näyte. 
  • Asiakas antaa näyteastian takaisin välittömästi näytteenoton tapahduttua.

Jokaista pyydettyä tutkimusta varten otetaan oma A-putki lukuun ottamatta seulontaan U -Huum-O kuuluvien aineryhmien varmistuksia U -AmfetCt, U -BendiCt, U -BupreCt, U -CannaCt, U -KokaCt, U -MetadCt ja U -OpiaaCt sekä lisänä U -PregaCt, jotka tehdään samasta A-putkesta. B-putki on kaikille tutkimuksille yhteinen varaputki. Näytteet jaetaan A- ja B-putkiin tutkimuskohtaisten näytemääräohjeistusten mukaisesti. Näytettä tulisi olla useamman aineen seulonnoissa vähintään 5 ml ja varmistuksissa vähintään 1 ml putkea kohden. Niukat näytteet jaetaan A-putkipainotteisesti (noin 2/3 näytteestä) ja B-putkeen loput, huomioiden kuitenkin tutkimuksen vaatima vähimmäisnäytemäärä.

Käsin kirjoitettuun tarraan merkitään testattavan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja -kellonaika sekä pyydetty tutkimus.

Sinetöinti
Sinettitarra kiinnitetään korkin yli ja osittain pyyntötarran (viivakoodillinen tai käsin kirjoitettu) päälle. Sinettitarra ei saa kokonaan peittää viivakoodia. Jos sinettitarra vaurioituu kiinnityksessä, tulee se korvata uudella ja tarvittaessa siirtää myös näyte uuteen putkeen, mikäli siihen on jäänyt sinettijälkiä.

Huumausainetutkimusten paperilähete täytetään niissä hoito- ja asumisyksiköissä, jotka käyttävät käsin kirjoitettuja tai tulostettuja henkilötietotarroja riippumatta siitä, onko sähköinen pyyntö tehty valmiiksi järjestelmään vai ei. Näyte ja mahdollinen paperilähete toimitetaan Fimlabin toimipisteeseen.

Näytteen säilytys
Näyte (A- ja B-putket) säilytetään jääkaapissa (+4°C) ja lähetetään laboratorioon huoneenlämmössä 4 vrk:n sisällä näytteenotosta. Analysoinnin jälkeen näytteitä säilytetään pakastettuna (-20°C) vähintään 6 viikon ajan.