Målet med de här instruktionerna är att säkra patientsäkerheten och minimera risker för fel i samband med blodtransfusion. Information om t.ex. val av blodprodukter, blodtransfusion och skadliga biverkningar orsakade av transfusion hittas t.ex. från Finlands Röda Kors Blodtjänst Handbok för blodtransfusioner, Duodecims Verensiirto-opas och Akuuttihoito-opas.

 

Säkerhet vid blodtransfusion

Läkaren beslutar och ansvarar för när blotransfusion skall utföras. Om läkaren inte utför transfusionen kan hen delegera det praktiska utförandet av uppgiften åt en person som fått skolning på arbetsplatsen. Läkaren ska bekanta sig med patientens situation före transfusionen påbörjas och ge instruktioner om blodmängd och transfusionshastighet samt saker som bör iakttas i uppföljningen av patenten. Blodtransfusionsinstruktionerna görs skriftligt som övriga instruktioner gällande vård och åtgärder.

 

Beställningar av blodprodukter

Blodproduktbeställningar bör göras på förhand i så god tid som möjligt.

– I TAYS stamsjukhus, TAYS Valkeakoski, TAYS Vammala, TAYS Hatanpää, Coxa och Sydänsairaala beställs blodprodukter via WebFimlabs blodbeställningslänk i My+ Verikeskus-programmet.

– I Egentliga Tavastland centralsjukhus beställs blodprodukter via WebFimlabs blodbeställningslänk i My+ Verikeskus-programmet.

– I Mellersta Finland i Nova sjukhus och en del av hälsovårdscentralerna beställs blodprodukter via WebFimlabs blodbeställningslänk i My+ Verikeskus-programmet.

– I Päijänne-Tavastlands område beställs blodprodukter via WebFimlabs blodbeställningslänk i My+ Verikeskus-programmet

–  I Österbottens välfärdsområde i Vasa centralsjukhus beställs blodprodukter via WebFimlabs blodbeställningslänk i My+ Verikeskus-programmet.

– På de ställen där elektronisk beställning inte används beställs blodprodukterna med blodbeställningsblanketten.

Utöver detta ringer man alltid till blodbanken vid nödfall och brådskande beställningar rings på dejourtid.

Läkaren som ansvarar för vården eller en person bemyndigad av denna bekräftar beställningen i ett dokument gällande patienten t.ex. på en vårdplaneringsblankett. Om beställningen inte kan göras elektroniskt (t.ex. hälsovårdscentralerna) görs den skriftligt med blodbeställningsblanketten. Operationssalarna kan göra tilläggsbeställning på blod via telefon, t.ex. om produkterna inte räcker till en patient som hör till förenlighetstestförfarandet. Alla vårdplatser som beställer blodprodukter bör ha blodbeställningsblanketter tillgängliga för eventuella IT-avbrott.

Information om specialblodprodukter och användning hittas i Blodtjänsts handbok. Vid beslut om att patenten ska få specialblodprodukter kontinuerligt eller tills vidare bör detta meddelas till blodbanken. Genom detta försäkras att patienten får passande produkter även om hen vårdas på en annan avdelning.

Blodgrupps- och förenlighetstestprov

Proven för bestämning av blodgrupp och förentlighetsprov tas av två olika personer vid två olika tillfällen. Proven tas oberoende av varandra och personen som tar det andra provet får inte vara närvarande vid den första provtagningen. Orsaken till förfarandet är att förhindra att fel blod ges åt patienten och upptäcka misstag som skett vid den första provtagningen. Undantag, se nödfall.

Laboratoriet tar både blodgrupps- och förenlighetstestproven i provtagningar och på ronder samt också annars vid behov.

Patienten ska själv uppge sitt namn och sin personbeteckning. Om patenten inte själv kan ge sina uppgifter, bekräftas identiteten t.ex. från patientarmband eller identitetsbevis. Uppgifterna jämförs med dem på etiketten till röret. Etiketten bör ha patientens namn, personbeteckning och provtagningstillfälle samt avdelning. Etiketten limmas på röret bredvid patienten. Provtagaren kvitterar en korrekt utförd identifikation med sin underskrift på etiketten. Bristfälligt märkta prov analyseras inte.

Tidpunkt för provtagningen

Det rekommenderas att blodgruppsbestämning (E-ABORh) och antikroppsscrreening (P-VRAb-O) tas på förhand inför åtgärder, t.ex. i samband med poliklinikbesök eller separat. Då hinner eventuella problem med antikroppar redas ut och man kan försäkra att blod finns vid behov. Det är också rekommenderat att förenlighetstestprovet tas på förhand om möjligt. Förenlighetstestprovet får vid transfusionstillfället inte vara mer än 5 dygn gammalt.

 

Förenlighetstestförfarande

Alla Fimlab Birkalands, Egentliga Tavastlands, Mellersta Finlands, Päijänne-Tavastlands och Österbottens blodbanker följer två olika förenlighetstestförfaranden. BAS-test (type & screen) metoden passar för över 90% av patienterna.

BAS-test (type & screen) metoden

Blodgrupp och blodgruppsantikroppar analyseras på patienten. Ett färskt förenlighetstestprov bör tas på patienten och provet får vara högst 5 dygn gammalt vid transfusionstillfället. Från förenlighetstestprovet analyseras blodgruppskontroll och blodgruppsantikroppar. En blodbeställning görs som vanligt åt patienten och i blodbeställningen märks en uppskattning av mängden erytrocytprodukter som behövs. Mängden av erytrocyter är inte bindande. Såvida patienten behöver specialprodukter (t.ex. bestrålade produkter) bör man uppmärksamma att blodbanken inte alltid nödvändigtvis har mer specialprodukter i lager än vad som har beställts.

För följande patienter passar inte BAS-test

– patienter som har blodgruppsantikroppar

– levertransplantationspatienter (0-3 månader efter transplantationen)

– tunntarmstransplantationspatienter

– patienter som har fått en allogen stamcellstransplantation

– sickelcellanemi- och talassemipatienter

Blodbanken har information om de antikroppar som finns i vårdenhetens blodtransfusionssystem. Det är bra att fråga patienten om tidigare blodgruppsantikroppar och meddela vidare till blodbanken. Man kan fråga patienten t.ex. om tidigare åtgärder har flyttats p.g.a. att passligt lämpligt?  blod inte funnits.

Främsta fördelen med type&screen är att patienten omedelbart kan få en stor mängd erytrocyter (beroende av blodbankens erytrocytlager). Förenlighetstestet är i kraft 5 dygn och produkter kan levereras denna tid utan separat beställning. Snabbheten har fördelar vid t.ex. stora blödningar.

Förenlighetstestförfarandet

För de patienter som BAS-test är opassligt görs utöver de tidigare nämnda undersökningarna också ett serologiskt förenlighetstest mellan erytrocytprodukterna som planeras användas i transfusionen och patientens plasma. Blodprodukter finns enligt överenskommen mängd under tiden för blodreserveringen. Om patienten skulle behöva mer produkter än förväntat t.ex. vid blödning, finns tilläggserytrocyter inte att fås före mer förenlighetstest har gjorts på patienten.

 

Uppskattad tidpunkt för blodtransfusion

Blodbeställningen ska alltid innehålla den uppskattade tidpunkten för transfusionen.

Nödtransfusioner

Patienten behöver omedelbart blod och inga blodtransfusionsserologiska undersökningar hinner göras (se nödfall). Ring alltid om beställningen till blodbanken. Endast Jyväskylä, Päijänne-Tavastland, Tavastehus, TAYS och Vasa blodbanker betjänar dygnet runt. Utanför öppethållningstiderna för den lokala blodbanken betjänar TAYS blodbank Hatanpää, Jämsä, Valkeakoski och Vammala sjukhus och Vasa blodbank betjänar Malmska sjukhuset då den lokala blodbanken är stängd.

– TAYS tel. (03) 311 76551

– Egentliga Tavastlands centralsjukhus, Tavastehus enhet tel. (041) 732 0861, under nattskiftet kl. 21-07 tel. (041) 732 0860

– Malmska sjukhuset kl. 7-15 tel. (041) 730 7636, under dejourtiden tel. (041) 730 7389

– PHHYKY, Päijänne-Tavastland blodbank tel. 041 731 1061

– Nova sjukhus centralsjukhus tel. 014 269 1252

– Tays Hatanpää tel. 040 779 7110

– Jokilaakso sjukhus tel. 050 439 1214

– TAYS Valkeakoski tel. (03) 311 77251

– TAYS Vammala tel. (03) 311 72876

– Vasa Centralsjukhus tel. (06) 213 2522

Brådskande blodtransfusioner

Alla blodtransfusionsserologiska undersökningar görs före leverans av blodprodukter. Brådskande blodbeställningar går före övriga beställningar. Ring dejourtid angående beställningen till blodbanken.

Normala blodtransfusioner

Vanligtvis blir undersökningarna färdiga samma dag.

 

Blodbeställningarnas giltighet

Vanliga blodreservationer

Vid BAS-test kan erytrocytprodukter levereras så länge förenlighetstestet är giltigt. Också vid förenlighetstestförfarandet förvaras enligt möjlighet erytrocyter åt patienten så länge förenlighetstestet är giltigt.

Octaplas-plasmabeställningar är i kraft i 5 dygn. Trombocytbeställningar är i kraft endast under den meddelade användningsdagen. Reservationen utgår följande morgon kl. 7.

 

Leverans av blodprodukter från blodbanken

Blodbanken överlåter inte beställda blodpåsar ens i brådskande fall före förenlighetstesterna är gjorda på dem (Undantag: se nödfall).

Enligt det överenskomna förfarandet gör vårdenheten en elektronisk försändelsebegäran i My+ Verikeskus-programmet eller ringer blodbanken och begär att blodbanken skickar blodprodukter på överenskommet sätt (t.ex. rörpost). Vid en del sjukhus hämtar vårdpersonalen produkterna från blodbanken under öppethållningstiderna. Avdelningens personal får inte själv ta blodprodukter ur blodskåpen för produkterna är inte märkta för patienten på förhand. Tavastehus, Jyväskylä, Päijänne-Tavastland, TAYS och Vasa blodbanker betjänar dygnet runt. Om transfusionen ska ske utanför laboratoriets öppethållningstider kan man komma överens med blodbanken om tillvägagångssättet från fall till fall. Ifall behovet dyker upp först efter att laboratoriet har stängt kommer man överens med TAYS blodbank (Hatanpää, Jokilaakso, Valkeakoski och Vammala sjukhus) om dejourerande blodbanken ska leverera produkterna med taxi eller om man ska använda undantagsförfaranden. För transporter mellan Vasa centralsjukhus och Malmska sjukhuset kommer man överens med blodbanken. Under dagtid utnyttjas den vanliga provtransporten och på dejourtid beställs taxi.

Blodprodukter får inte förvaras på avdelningen. Transfusionen ska påbörjas så snabbt som möjligt efter att blodet levererats till avdelningen. I andra fall bör blodprodukterna returneras till blodbanken.

Blodtransfusion

– Hantera inte blodprodukter till olika personer samtidigt.

– Bekräfta att blodproduktens innehåll ser normalt ut. Returnera misstänksamma påsar till blodbanken.

– Försäkra dig om att patienten har ordinerats den beställda blodprodukten och att beställningen ännu är giltig.

– Kontrollera elektroniskt via My+ Verikeskus eller från leveranslistan att patientens blodgrupp och den reserverade blodproduktens blodgrupp överensstämmer.

– Bekräfta via blodbeställningsprogrammet att det på både patienten och blodprodukten har gjorts de korrekta blodtransfusionsserologiska undersökningarna (förenlighetsundersökningarna) och att alla dessa prov visar att produkten är lämplig för patienten. Kontrollera att produktens enhetsnummer produktens enhetsnummer på leveranslistan från laboratoriet och blodproduktens etikett överensstämmer och att produkten är avsedd åt denna patient.

– Läkaren/skötaren som är ansvarig för transfusionen utför vitala mätingar och antecknar dessa i blodbeställningsprogrammet. Se instruktioner för My+ Verikeskus (PSHPs instruktioner i WebFimlab, Mellersta Finlands, Päijänne-Tavastlands och Österbottens välfärdsområdes instruktioner finns på sjukvårdsdistriktets intranet).

– Bekräfta patientens identitet genom att fråga hens namn och personbeteckning. Om patienten inte själv kan uppge informationen kontrolleras den från t.ex. patientarmband eller identitetsbevis.

– Följ med patientens hälsa i början av transfusionen (sk. biologiskt förprov). Patientens hälsa bör övervakas regelbundet under transfusionen och vid misstanke om transfusionsreaktion ska transfusionen avbrytas (se skadliga biverkningar vid blodtransfusion).

– Vid IT-avbrott och i de vårdenheter som inte använder blodbeställningsprogrammet används blodtransfusionsblad och leveranslista på papper.

– Blodtransfusioner skrivs alltid in i vårdenhetens blodbeställningsprogram.

– Endast i specialtillfällen skrivs blodtransfusionerna på blodtransfusionsblanketten genom att limma den flyttbara delen av etiketten på blanketten. Blanketten lämnar i patientens sjukjournal. Alla blodprodukter (också delvis) givna åt patienten ska finnas på blodtransfusionsblanketten.

– Egentliga Tavastlands och Birkalands hälsovårdscentraler samt Mellersta Finlands hälsovårdscentraler förutom Joutsa, Kuruu, Kyllö, Laukkaa och Palokka samt Österbottens välfärdsområde: Skriv transfusionsuppgifterna på blanketten som kommer med blodprodukten och leverera den till blodbanken.

– Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Mellersta Finland och Österbotten: Förvara resterna från använda blodproduktpåsar (t.ex. genom att knyta slangen) i en väl stängd och ren plastpåse i avdelningens kylskåp 24 timmar efter blodtransfusionen. Förvara erytrocytpåsens förenlighetstestsegment (slangbitar) 3 dygn efter blodtransfusionen i avdelningens kylskåp. Fäst överlåtelsenummern från etiketten på dem, för förenlighetstestsegmentens nummerserie är inte spårbar till produkten. Alternativt kan påsens rester sparas 3 dygn i kylskåp.

– Birkaland: Förvara resterna från en använd blodproduktpåse (t.ex. genom att knyta slangen) i väl en väl sluten och ren plastpåse i avdelningens kylskåp i 24 timmar efter transfusionen.

– Kontrollera i efterhand att den önskade effekten är uppnådd (t.ex. B-Hb, B-Trom, P-TT eller P-TT-INR).

 

Spårbarhet av blodprodukter

Enligt blodtjänstlagen (197/2005) ska blodprodukter vara spårbara 30 år från blodgivaren till patienten och från patienten till blodgivaren. Blodbanken har information till vem produkten är levererad men inte om produkten har transfunderats. Vårdenheterna bör meddela till blodbanken ifall produkten av någon orsak inte används. Spårningen baserar sig i sista hand på elektroniska uppgifter införda i blodbanksprogrammet av vårdenheten. För att säkra spårskedjan som lagen kräver och för att utveckla blodsäkerhetsverksamheten måste blodbanken meddela ifall en patient i misstag har fått en blodprodukt ämnad åt en annan patient. I dessa fall ska också en märkning av händelsen göras på transfusionsblanketten.

 

Instruktioner i nödfall

Ett nödfall avgörs av läkaren som ansvarar för patientens vård och det antecknas i sjukjournalen. Den vårdande enheten meddelar via telefon till blodbanken klart och tydligt att det gäller en nödblodtransfusion. Om blodbanken har problem med att leverera passligt blod måste blodbanken meddela åt den vårdande läkaren genast när svårigheterna upptäcks.

Den vårdande läkaren kan i brådskande fall besluta att blodgruppsbestämningen och förenlighetstestet görs undantagsvis från samma prov. Två personer från vårdpersonalen försäkrar med sina underskrifter i sjukjournalblanketten att det är fråga om ett nödfall och att patientens identifikation samt alla uppgifter på röretiketterna är korrekta.

Följande instruktioner gäller avvikelser från det normala tillvägagångssättet i nödfall om patienten ovillkorligen behöver blod, men undersökningarna inte hinner göras eller serologiskt passligt blod inte finns.

– Om blodgruppen inte kan fastställas eller resultatet av undersökningen inte hinner bli färdigt, ges O RhD neg erytrocyter och trombocyter och/eller Octaplas hörande till AB-blodgrupp. Om blodgruppen är fastställd vid Fimlab kan O erytrocyter transfunderas åt patienten. Så snart blodgruppskontrollen är utförd på förenlighetstestet övergås till produkter enligt den egna blodgruppen. Bestämning av blodgrupp, antikroppanalys och förenlighetstest görs i efterhand från ett blodprov taget före transfusionen.

– Om blodgruppen är fastställd och antikroppanalysen eller något av förenlighetsproven är positivt, kan man i nödfall transfundera enheter inom blodgruppen som varit negativa i förenlighetsprovet på läkarens ansvar. Ett negativt förenlighetstest är dock ingen garanti att blodet verkligen passar åt patienten.

– Om antikroppanalysen är positiv och inga passande produkter har hittats i förenlighetstest gjorda på 10-20 enheter kan blod inte transfunderas. Situationen förklaras direkt åt läkaren som sköter patienten. Hen kan då enligt den kliniska situationen avgöra om det ändå är oundvikligt att transfundera serologiskt opassligt blod.

 

Leverans av erytrocyter vid massiv transfusion

Vid BAS-testmetoden fortsätter erytrocytleveranserna på samma sätt som i normalfall.

Vid förenlighetsprovförfarandet kan blodgruppsenligt blod användas utan förenlighetstest om patienten har fått över 20 enheter blod inom ett dygn.

 

Specialinstruktioner för transfusion gällande hälsovårdscentraler

Information

Tavastehus blodbank, tel. (041) 732 0861

Jyväskylä blodbank, tel. (014) 269 1252

Päijänne-Tavastland blodbank, tel. (044) 719 5429

TAYS blodbank, tel. (03) 311 76551

Vasa blodbank, tel. (06) 213 2522

Blodbeställning

Blodprodukter beställs skriftligt med blodbeställningsblankett eller i en del av hälsovårdscentralerna i Päijänne-Tavastland och Mellersta Finland direkt i My+ Verikeskus-programmet.

Ifyllning av blankett

De efterfrågade uppgifterna fylls i (också enhet och enhetskod). Mängd och typ av blodprodukter som beställs samt transfusionstillfälle och beställarens kontaktuppgifter.

Leverans av blod

Det är bra att reservera åtminstone 2 dygn för leveransen. Hälsovårdscentralen meddelar på blanketten när och hur blodet önskas levereras till hälsovårdscentralen.

 

Biverkningar vid blodtransfusion (transfusionsreaktioner)

Blodsäkerhetsverksamhet (blodövervakning) syftar på hela transfusionskedjan; med början från bloddonatorn ända till uppföljningen av patienten, samt uppföljning och försäkring av säker verksamhet. En viktig del av blodsäkerhetsverksamheten är rapportering av biverkningar, farliga situationer m.a.o. nära ögat -situationer och felaktiga transfusioner. Rapportering av allvarliga biverkningar och farliga situationer relaterade till egenskaper av blodprodukter är betvingat enligt blodtjänstlagen (197/2005) och blodtjänstförordningen (258/2006). Endast genom att noggrant undersöka och identifiera orsakerna till såna här fall kan åtgärder för att förminska risker i praktisk verksamhet planeras och verkställas.

Många allvarliga biverkningar kan undvikas genom att följa dessa instruktioner om provtagning och identifiering av patienten. Tilläggsinformation om orsaker, förekomster, symptom och vård av biverkningar hittas på Blodtjänstens hemsidor. Mer information hittas också från Akuuttihoito-opas.

Omedelbara åtgärder vid misstanke om transfusionsreaktion

Vid misstanke om biverkningar orsakade av transfusion (transfusionsreaktion) ska transfunderingen avbrytas och genast kontrolleras att det inte är fråga om identifikationsfel mellan patienten och blodprodukten. Kanylen ska inte tas bort för att bibehålla möjlighet till infusion. Efter detta tas omedelbart kontakt med den skötande läkaren för noggrannare instruktioner. Patienten får inte lämnas ensam. Från blodbanken fås information om vilka prov som behövs för att utreda en reaktion.

Vanligtvis borde mer blod inte transfunderas före preliminära undersökningssvar är färdiga.

Klassifikation av biverkningar

En biverkning klassificeras som allvarlig om följderna under några omständigheter kunde vara allvarliga biverkningar (t.ex. död, invaliditet, arbetsoförmåga, förlängd sjukhusvård eller insjuknad). Biverkningarna klassificeras alltså som allvarliga även om patientens symptom är lindriga och hen återhämtar sig helt. T.ex. en försenad hemolytisk reaktion är vanligtvis klinisk lindrig, men den kan för några patienter leda till svåra biverkningar.

Den skötande läkaren meddelar allvarliga biverkningar till blodbanken med ett formulär som hittas från Blodtjänstens hemsidor Meddelande on biverkning eller blodtransfusionsfel/Ilmoitus haitasta tai väärästä verensiirrosta. Blodbanken sänder formuläret till Blodtjänsten. Efter ca. en månad sänder Blodtjänsten till vårdenheten ett bekräftelseformulär, som vårdenheten returnerar via blodbanken till Blodtjänsten. Också lindrigare biverkningar kan tillsvidare anmälas med samma formulär.

Allvarliga biverkningar

Akuta

– akut hemolys

– anafylaktisk chock (t.ex. en IgA-bristpatients anti-IgA-antikroppar)?

– sepsis

– transfusionsrelaterad akut lungreaktion (TRALI)

– urtikaria och övriga allergiska reaktioner

Sena reaktioner

– antivärdreaktion (i Sverige: ”Transplantat kontra värd-sjukdom”), GvH

– posttransfusionspurpura

– virus-/parasitinfektion

– försenad hemolys (oftast klinisk lindrig)

Lindriga biverkningar

Det rekommenderas att lindriga biverkningar anmäls. Observera att feber är ofta ett symptom i flera allvarliga biverkningar och det kan vara omöjligt att kliniskt skilja biverkningarna från varandra utan tilläggsundersökningar.

Akuta

– Allergi

– Anafylaktoid reaktion

– Feber

Prov

3 x 6 ml EDTA-blod.

– erytrocyt-, trombocyt och octaplas-produkters rester i en väl sluten plastpåse. Eventuell transfusionsslang lämnas på plats och knyts. Provet förvaras i blodbankens kylskåp för eventuell försändelse till FRK Blodtjänst.

– urinprov för att undersöka hematuri

– övriga undersökningar enligt överenskommelse

– OBS! Om det misstänks att reaktionen är orsakad av en infekterad blodenhet, tas flera blododlingar av patienten. Från blodenheten får inga prov tas.

Remiss

Läkaren som ansvarar för transfusionen fyller noggrant i blanketten ”Meddelande om biverking eller transfusionsfel” På formulärets andra sida kryssas i begäran för undersökning vid Blodtjänsten (kostnadsfri tjänst).

 

Anmälan av allvarliga farosituationer

En allvarlig farosituation i samband med transfusion innebär en situation där man i tid före transfusionen upptäcker en felaktig blodprodukt (t.ex. synligt kontaminerad trombocytprodukt, läckande blodpåse, felbevarad blodprodukt). Enligt lagen ska den hälsovårdsavdelning som märkt farosituationen anmäla fallet med formuläret ”Ilmoitus verivalmisteen laatua ja turvallisuutta uhanneesta vakavasta vaaratilanteesta”. Remissen sänds till blodbanken, som sänder den vidare via Blodtjänsten till Lääkelaitos Fimea. Senare kommer också ett bekräftelseformulär gällande fallet som ska fyllas i. Det är viktigt att göra rätt beslut och utföra behövda korrigeringar. För att utveckla blodsäkerhetsverksamheten är det också rekommenderat att anmäla farosituationer som är relaterade till produkten (t.ex. prov taget av fel patient eller upptäckt av felaktig blodprodukt just före påbörjan av blodtransfusion).

Anmälan om transfusion av fel blodprodukt (t.ex. A-patient fått passande erytrocytprodukt ämnad åt O-patient) görs med blanketten ”Meddelande om biverking eller transfusionsfel”. 

 

Anmälan om biverkningar och farosituationer orsakade av Octaplas LG -produkt

Octaplas LG är en läkemedelsregistrerad farmaceutisk produkt. Biverkningar orsakade av den anmäls på samma sätt som övriga läkemedelsprodukter. Det rekommenderas ändå också att man anmäler farosituationer på samma sätt som blodprodukter. Detta är viktigt för att utveckla blodsäkerhetsverksamheten, speciellt i såna fall då patienten har fått en produkt som hör till fel blodgrupp eller som är ämnad åt en annan patient.