Tulosta

Tutkimus:
KERAMIDIT, sydänkohtaus- ja diabetesriskitesti

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
11.12.2023

92554 • S -Keram

Johdanto

Veritesti antaa tilastollisen riskiarvion sydäntapahtuman ja diabeteksen ennakkotodennäköisyydestä. Elintapa- ja ruokavaliomuutoksilla voidaan usein pienentää sairastumisriskiä ja varhaisilla interventioilla saadaan parempi vaikuttavuus.

Seerumin keramidipitoisuudet ja niistä muodostettu riskiluku antavat julkaisujen perusteella hyvän arvion tutkittavan henkilön sydäninfarkti- ja erityisesti kardiovaskulaarikuolemanriskistä. Testiä voidaan lisäksi käyttää sepelvaltimotautia sairastavilla henkilöillä jäännösriskin arvioimiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että testi kykenee tunnistamaan korkean riskin omaavat henkilöt myös akuutin koronaaritapahtuman hoidon aikana (0 – 48 tuntia sairaalaan tulosta) tai välittömästi tämän jälkeen (0 – 30 päivää).

Indikaatiot

Sepelvaltimotaudin, sydänperäisen kuoleman riskin ja diabetesriskin ennustaminen seuraavissa potilasryhmissä:
1) Sydänriski: Henkilöt, joilla ei ole tiedossa olevaa sepelvaltimotautia, mutta joilla sukurasituksen vuoksi tai muusta syystä epäillään olevan kohonnut sepelvaltimotaudin riski.
2) Sydänriski: Sepelvaltimotautipotilaat, joilla korkea sydäninfarktin/sydänkuoleman riski voi johtaa lääkitysmuutoksiin, seurannan tehostamiseen tai invasiivisen toimenpiteen harkintaan.
3) Diabetesriski: Henkilöt, joilla ei ole diagnosoitua diabetesta. Testiä suositellaan erityisesti henkilöille, joilla epäillään sukurasituksen vuoksi tai muusta syystä olevan kohonnut riski tyypin 2 diabetekseen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnönteon yhteydessä on vastattava seuraaviin pakollisiin kysymyksiin:

Onko diagnosoitu sepelvaltimotauti? (K/E)

Onko käytössä kolesterolilääkitys? (K/E)

Onko diagnosoitu diabetes? (K/E)

Potilaan sukupuoli (nainen/mies)

Potilaan pituus

Potilaan paino

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte sentrifugoidaan tunnin sisällä näytteenotosta. Näyte säilyy 3 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Sydänkohtausriskiluvun laskeminen
Riskiluku määräytyy seeruminäytteestä mitattujen keramidien pitoisuuksien ja niiden välisten suhdelukujen perusteella. Keramidimittauksista voi saada nolla, yksi tai kaksi riskipistettä tulosluokasta riippuen. Pisteiden yhteenlaskettu summa kertoo henkilön riskiluvun.

S -KVriski

0 – 2   matala riski
3 – 6 keskitason riski
7 – 9 kohonnut riski
10 – 12   korkea riski

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Diabetesriskiluvun laskeminen

Diabetesriskiluku kuvastaa henkilön prosentuaalista todennäköisyyttä (0 – 100 %) sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se lasketaan tietystä keramidisuhteesta ja ottamalla huomioon henkilön painoindeksi, ikä ja sukupuoli.

S -DMriski

0 – 4   matala riski
5 – 14 keskitason riski
15 – 100   korkea riski

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tulkinta

Testi antaa tulokseksi kaksi erillistä riskilukua: toisen sydäntapahtumien riskille (0 – 12) ja toisen tyypin 2 diabeteksen riskille (0 – 100).

S -KVriski
Potilailla, joilla KV-riskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä tehostamaan sepelvaltimotaudin primaari- tai sekundaaripreventiota. Keskeisiä toimia on kaksi. Ensinnäkin hoitoon ja elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski sydänkohtauksen tai sydänperäisen kuoleman osalta. Toiseksi korkea riskiluku voi tukea lääkityksen tehostamiseen liittyviä päätöksiä kuten statiinilääkityksen tehostamista tai mahdollista PCSK9-hoidon aloitusta, joskaan tuloksen pohjalta tehtyjen lääkemuutosten kliinisestä hyödystä näillä potilailla ei ole vielä tutkimusnäyttöä. Lisäksi KV-riskiluvun muutosten seuranta voi mahdollistaa motivaation ja hoitoon sitoutumisen ylläpidon pidemmälläkin aikavälillä.

Sydäntapahtumien suhteen riskiluokat 10 – 12 edustavat suurinta riskiä ja näihin riskiluokkiin kuuluvilla henkilöillä on tilastollisesti noin viisi kertaa suurempi sydänkuolemanriski kuin alimpaan riskiluokkaan (0 – 3) kuuluvilla henkilöillä. Korkeimpaan riskiluokkaan kuuluu tavanomaisesti 10 – 15 % kaikista tutkituista henkilöistä. Riskiluokituksen lisäksi testin vastaus sisältää arvion prosentuaalisesta sydäntapahtumien riskistä. Nämä arviot annetaan erikseen primaari- ja sekundaaripreventiopotilaille, mikäli tieto henkilön mahdollisesta sepelvaltimotaudista on olemassa. Primaaripreventiossa annetaan 10 vuoden ennuste ja sekundaaripreventiossa 5 vuoden ennuste.

S -DMriski
Potilailla, joilla diabetesriskiluku on korkea, on tarpeen pyrkiä motivoimaan elämäntapamuutoksiin. Esimerkiksi 5 %:n painon lasku tai maltillinen liikunnan lisäys voivat alentaa riskiä. Elämäntapamuutoksiin sitoutumista voi tukea tuomalla esiin aiempaa yksilöllisempi konkreettinen riski tyypin 2 diabetekseen. Diabetesriskitestiä voi käyttää seurantaan henkilöillä, joilla on aloitettu elämäntapamuutokset.

Diabeteriskiluokituksen lisäksi vastaus sisältää arvion prosentuaalisesta sydäntapahtumien riskistä. Nämä arviot annetaan erikseen primaari- ja sekundaaripreventiopotilaille, mikäli tieto henkilön mahdollisesta sepelvaltimotaudista on olemassa. Tulokseksi saatava riskiluku on suoraan henkilön arvioitu prosentuaalinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan 10 vuoden primaaripreventiossa ja sekundaaripreventiossa seuraavan 5 vuoden aikana. Riskilukua > 15 pidetään suurena ja erityisesti tähän riskiluokkaan kuuluville henkilöille ehkäisevät elintapamuutokset ovat tarpeen.