Tulosta

Tutkimus:
FOSFATIDYYLIETANOLI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.2.2024

12510 • B -PEth

Johdanto

Fosfatidyylietanoli on poikkeava fosfolipidi, jota muodostuu elimistössä ainoastaan alkoholin käytön yhteydessä fosfolipaasi D:n vaikutuksesta. Jos alkoholia käytetään runsaasti ja säännöllisesti, käytön seurauksena verisolut rikastuvat PEth:lla. 

Indikaatiot

Alkoholin suurkulutuksen osoittaminen yhdessä henkilön alkoholinkäyttöanamneesin kanssa.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml

Näyte

3 ml EDTA-kokoverta. Näytteenotossa ei saa käyttää etanolia ihon puhdistukseen.

Näytteenoton jälkeen kääntele putkea varovasti ylösalaisin muutaman kerran (älä ravista!) hyytymisen estämiseksi. Näytettä ei saa sentrifugoida.PDF::SIVUNVAIHTO

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, minkä sisällä sallitaan korkeintaan vuorokauden kestävä lähetys huoneenlämmössä ja muutoin kylmälähetys. Näyte suositellaan lähetettäväksi alihankintalaboratorioon heti näytteenoton jälkeen, sillä jos testattavalla on veressään runsaasti alkoholia, voi pitkittyneen säilytysajan seurauksena muodostua mitattavissa oleva määrä fosfatidyylietanolia in vitro.

Jos pitkäaikainen säilytys on tarpeen, näyte pakastetaan välittömästi -80 °C, jossa se säilyy jopa 4 viikkoa. Tällöin lähetys kuivajäissä ja säilytyslämpötila selkeästi merkittynä lähetykseen. Näytettä ei saa säilyttää -20 °C.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

Alle 0.30 µmol/l

Tulkinta

Yksittäinen alkoholin nauttimiskerta tai humalatila ei nosta verenkierron PEth-arvoja (huippupitoisuus jää alle 0.05 – 0.10 µmol/l ja laskee veren alkoholipitoisuuden laskiessa). PEth-pitoisuuden nousuun vaaditaan enemmän kuin viikon kestänyt säännöllinen alkoholinkäyttö. Kirjallisuuden mukaan sosiaalinen kohtuukäyttö nostaa B-PEth arvoja, mutta keskimäärin alle 0.30 µmol/l tasolle. Säännöllisesti isoja määriä päivittäin (yli 60 g/päivä) ja pitkiä aikoja käyttävillä PEth-pitoisuudet nousevat selvästi (B -PEth 2.40 – 5.40 µmol/l). 

B-PEth korreloi positiivisesti viimeisten 2 viikon aikana käytetyn alkoholin määrään. Fosfatidyylietanolin puoliintumisaika verenkierrossa on noin 4 päivää ja se voidaan osoittaa verenkierrosta käyttömäärästä riippuen 2 – 4 viikon kuluttua alkoholin käytön jälkeen. 

Fosfatidyylietanolin veripitoisuuden ja käytetyn alkoholimäärän välistä yhteyttä ei ole täysin osoitettu eri henkilöillä, joten erilaisia kulutusmääriä ei voi arvioida tai vertailla keskenään suhteessa mitattuun PEth-arvoon. Tutkimuksen spesifisyys on hyvä (lähes 100 %) ja herkkyys on parempi (n. 94-100 %) kuin S -CDT, E -MCV ja P -GT tutkimuksissa yksinään tai niiden kombinaatioissa. Vääriä positiivisia ei ole osoitettu. Mikäli tuloksesta voi aiheutua potilaalle erityisiä seuraamuksia (esim. hoidon epäämistä, juridisia tai taloudellisia seuraamuksia), suositellaan kontrollinäytettä.

Virhelähteet

Huom. Näytteen kontaminoituminen etanolilla näytteenoton yhteydessä voi aiheuttaa fosfatidyylietanolin muodostumista näytteen säilyttämisen aikana. Samoin jos henkilön veressä on ollut runsaasti alkoholia näytteenottoajankohtana ja näytettä säilytetään pidempään ennen analyysiä, voi fosfatidyylietanolia muodostua näytteessä in vitro.