Tulosta

Tutkimus:
FIBROSIS-4 -INDEKSI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
20.5.2021

21799 • Pt-FIB-4

Sisältää tutkimukset P -ALAT, P -ASAT ja B -PVK

Johdanto

Pt-FIB-4 on merkittävän maksafibroosin todennäköisyyttä kuvastava laskennallinen indeksi, joka määritetään kaavalla (ikä x ASAT) / (B -Trom x neliöjuuri ALAT). Koska tutkimus B -Trom ei ole erikseen tilattavissa, tarvitaan indeksiä varten B -PVK. Vastauksina raportoidaan sekä Pt-FIB-4 että P -ALAT, P -ASAT ja B -PVK.

Indikaatiot

Merkittävän maksafibroosin todennäköisyyden arviointi erityisesti ei-alkoholiperäistä rasvamaksatautia (NAFLD) epäiltäessä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pt-FIB-4 -pyyntö luo laskennassa tarvittavat ALAT-, ASAT- ja PVK-tutkimukset.

Näyteastia

P -ALAT ja P -ASAT: Litiumhepariinigeeliputki 5/3 ml

B -PVK: EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Näyte

P -ALAT ja P -ASAT: kokonaisuudessaan 1 ml (vähintään 0.5 ml) hemolysoitumatonta plasmaa.

B -PVK: 3 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

P -ALAT ja P -ASAT: Geelin päältä eroteltu näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

B -PVK: Näyte säilyy huoneenlämmössä 12 h ja jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Menetelmä

P -ALAT ja P -ASAT: Kineettinen mittaus IFCC:n suosituksen mukaan.

B -PVK: Automatisoitu solulaskenta. Tarvittaessa B -Leuk ja B -Trom kammiolaskennalla ja B -HKR hematokriittilingolla.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

35-vuotiaat ja sitä vanhemmat alle 2.67

Tulkinta

Mitä pienempi indeksi, sitä suurempi on negatiivinen ennustearvo. Indeksin kasvaessa merkittävän maksafibroosin (F3-4) todennäköisyys lisääntyy.

Indeksi on kehitetty ja validoitu pääosin 35-65 -vuotiaiden ikäryhmälle. 35-65 -vuotiailla merkittävä fibroosi on epätodennäköinen, kun FIB-4 on alle 1.3 ja todennäköinen, kun FIB-4 on yli 2.67. Näiden välissä on harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen perusteella ei voi tehdä diagnostisia johtopäätöksiä. Yli 65-vuotialle merkittävä fibroosi on epätodennäköinen, kun FIB-4 on alle 2.0 ja todennäköinen, kun FIB-4 on yli 2.67. Alle 35-vuotiailla indeksi ei ole kliinisesti käyttökelpoinen fibroosin arvioinnissa, mutta laskenta kuitenkin tehdään myös ikävuosien 18 – 34 välillä.

Indeksi ei ole yksinään riittävän herkkä ja tarkka poissulkeakseen merkittävän fibroosin tai ollakseen diagnostinen, joten poikkeava tulos tulee aina varmistaa muilla tutkimuksilla.

Pt-FIB-4 jää ilman tulosta alle 18-vuotiailla, tarkan numeerisen arvon puuttuessa osatutkimukselta ja jos analysoinnissa todetaan selviä trombosyyttikasoja. Todetut näytepoikkeamat ilmoitetaan osatutkimuslausunnoissa.

Viitteet

Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 10.6.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

McPherson S, Hardy T, Dufour JF ym. Age as a Confounding Factor for the Accurate Non-Invasive Diagnosis of Advanced NAFLD Fibrosis. Am J Gastroenterol 2017;112(5):740-751.

Virhelähteet

Hemolyysi nostaa virheellisesti ASAT-pitoisuutta ja trombosyyttien kasautuminen sekä kokopoikkeavuudet muuttavat trombosyyttitulosta todellista matalammaksi, jolloin voidaan saada vääriä korkeita Pt-FIB-4 -laskentoja.

Lisätiedot

Pt-FIB-4 saadaan tarvittaessa tuotettua myös laskurilla (tarjoaja HUSLAB) aiemmin määritetyille ALAT-, ASAT- ja Trom-tuloksille tai erilaisten järjestelmien ja tuotantoratkaisujen sitä edellyttäessä.