Tulosta

Tutkimus:
VORIKONATSOLI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
20.1.2023

6167 • S -Vorikon

6167 • S -Vorikon

Johdanto

Vorikonatsoli on triatsoliryhmään kuuluva laajakirjoinen sienilääke, jota käytetään vakavien sieni- ja hiivainfektioiden hoitoon. Sitä hyödynnetään myös profylaktisena lääkityksenä immunosuppressiivisissa erityistilanteissa.

Indikaatiot

Terapeuttisen tason seuranta ja toksisuuden arviointi.

Potilaan esivalmistelu

Näyte jäännöspitoisuuden mittaamiseksi otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta, aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Valolta suojaus

Näyte

1 ml seerumia. Suojattava valolta. 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytetään pakastettuna ja valolta suojattuna. Lähetys pakastettuna hiilihappojäissä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

2.0 – 5.5 mg/l

Tulkinta

Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa lääkeannokseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan. Syvien sieni-infektioiden hoidossa seerumin vorikonatsolin jäännöspitoisuuden (näytteenotto noin 12 tuntia edellisestä annoksesta) viitealueeksi on suositeltu 1-5.5 mg/l (Pascual ym. Clin Infect Dis 2008:46:201-11). Neurologisten haittavaikutusten ja näköhäiriöiden todennäköisyys lisääntyy, jos jäännöspitoisuus ylittää 5.5 mg/l, ja yli 10 mg/l pitoisuuksilla vakavien haittojen riski lisääntyy selvästi.

Vorikonatsoli eliminoituu metaboloitumalla pääasiassa CYP2C19-entsyymin (osittain CYP2C9- ja CYP3A4-entsyymien) välityksellä maksassa. Annosta suurennettaessa sen seerumipitoisuus suurenee suhteellisesti enemmän kuin annos. CYP2C19-entsyymin estäjät voivat suurentaa ja metabolian induktorit vastaavasti pienentää vorikonatsolin pitoisuutta. Perinnöllisesti hitailla CYP2C19-metaboloijilla vorikonatsolialtistus on noin nelinkertainen verrattuna nopeisiin metaboloijiin.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Synlab Suomi

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6167 | S -Vorikon Ei
6167 | S -Vorikon Ei