Tulosta

Tutkimus:
VORIKONATSOLI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
10.3.2017

6167 • S -Vorikon

Indikaatiot

Terapeuttisen tason seuranta ja toksisuuden arviointi.

Potilaan esivalmistelu

Näyte jäännöspitoisuuden mittaamiseksi otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta, aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Valolta suojaus

Näyte

1 ml seerumia. Suojattava valolta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytetään pakastettuna ja valolta suojattuna. Lähetys pakastettuna hiilihappojäissä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

2.0 – 5.5 mg/l

Tulkinta

Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa lääkeannokseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan. Syvien sieni-infektioiden hoidossa seerumin vorikonatsolin jäännöspitoisuuden (näytteenotto noin 12 tuntia edellisestä annoksesta) viitealueeksi on suositeltu 1-5.5 mg/l (Pascual ym. Clin Infect Dis 2008:46:201-11). Neurologisten haittavaikutusten ja näköhäiriöiden todennäköisyys lisääntyy, jos jäännöspitoisuus ylittää 5.5 mg/l, ja yli 10 mg/l pitoisuuksilla vakavien haittojen riski lisääntyy selvästi.

Vorikonatsoli eliminoituu metaboloitumalla pääasiassa CYP2C19-entsyymin (osittain CYP2C9- ja CYP3A4-entsyymien) välityksellä maksassa. CYP2C19-entsyymin estäjät voivat suurentaa ja metabolian induktorit vastaavasti pienentää vorikonatsolin pitoisuutta. Perinnöllisesti hitailla CYP2C19-metaboloijilla vorikonatsolialtistus on noin nelinkertainen verrattuna nopeisiin metaboloijiin.