Tulosta

Tutkimus:
ALPRATSOLAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
25.4.2024

3920 • S -Alprat

Johdanto

Alpratsolaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva tuskaisuutta vähentävä lääkeaine, jonka erityisindikaatio on paniikkihäiriöt. Alpratsolaami ja sen metaboliitit erittyvät virtsaan lähinnä glukuronidikonjugaatteina. Eliminaation puoliintumisaika sekä alpratsolaamilla että aktiivisilla metaboliiteilla on noin 12 tuntia. Lihavuus, maksakirroosi ja ikääntyminen vähentävät puhdistumaa ja pidentävät puoliintumisaikaa. Vakiintunut taso saavutetaan 3-4 vuorokauden kuluessa. Farmakokineettiset ja farmakodynaamiset yhteisvaikutukset ovat yleisiä.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1-2 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (HPLC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

16 – 160 nmol/l (terapeuttinen alue)
64 – 130 nmol/l (paniikkihäiriön hoito)

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 320 nmol/l.

Tulkinta

Alpratsolaami metaboloituu maksassa pääasiassa CYP3A4-entsyymin välityksellä. Tämän vuoksi sillä on merkittäviä yhteisvaikutuksia monien muiden lääkeaineiden kanssa. Varovaisuutta tulee noudattaa erityisesti käytettäessä alpratsolaamin kanssa samanaikaisesti CYP3A4-estäjiä, kuten esimerkiksi atsoliryhmän sienilääkkeitä, eräitä HIV-lääkkeitä, fluoksetiinia, sertraliinia ja makrolidiantiobiootteja. Nämä ja muut CYP3A4-estäjät voimistavat merkittävästi alpratsolaamin vaikutusta. Alpratsolaamin vaikutus voi heiketä käytettäessä samanaikaisesti CYP3A4-induktoreja, kuten rifampisiinia, fenytoiinia, karbamatsepiinia tai mäkikuismaa.

Virhelähteet

Trisykliset depressiolääkkeet suurentavat alpratsolaamin seerumipitoisuutta.

Lisätiedot

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.