Tulosta

Tutkimus:
HALOPERIDOLI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
16.11.2018

3949 • S -Halop

Johdanto

Haloperidoli on butyrofenoneihin kuuluva erittäin tehokas neurolepti, joka toimii voimakkaana sentraalisena dopamiinireseptoriantagonistina. Peroraalisessa lääkityksessä seerumin haloperidolin huippupitoisuus saavutetaan 2-6 tunnissa. Haloperidoli erittyy pääasiassa metaboliitteina sapen kautta ulosteeseen ja virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika peroraalisen annon jälkeen on keskimäärin 24 tuntia (vaihteluväli 12-38 tuntia).

Indikaatiot

Haloperidolihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml

Näyte

2 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (HPLC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Terapeuttinen alue: 3 – 27 nmol/l

Toksinen pitoisuus: yli 40 nmol/l

Tulkinta

Haloperidoli metaboloituu useilla eri mekanismeilla, kuten glukuronideina ja toisaalta sytokromi P450-järjestelmän välityksellä. Niinpä sillä on useita farmakologisesti merkityksellisiä yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Seerumin haloperidolipitoisuus voi kasvaa, mikäli sen kanssa yhtäaikaisesti käytetään CYP 3A4- tai CYP 2D6 – isoentsyymin substraatteja tai inhibiittoreita, kuten esimerkiksi joitakin seuraavista: itrakonatsoli, nefatsodoni, buspironi, venlafaksiini, alpratsolaami, fluvoksamiini, kinidiini, fluoksetiini, sertraliini, klooripromatsiini ja prometatsiini. Toisaalta entsyymi-induktorit voivat merkittävästi laskea seerumin haloperidolipitoisuutta. Tällaisia lääkeaineita ovat mm. karbamatsepiini, fenobarbitaali ja rifampisiini.

Haloperidolin keskimääräinen puoliintumisaika on 24 h suun kautta ja 21 h lihakseen annosteltuna, depot-valmisteella vastaavasti noin 3 viikkoa. Lapsilla ja tupakoitsijoilla eliminaatio on kiihtynyt, iäkkäillä henkilöillä vastaavasti hidastunut.

Lisätiedot

Kirjallisuusviite: Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51(01/02): 9-62.