Tulosta

Tutkimus:
AMITRIPTYLIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
27.4.2022

1068 • S -Amitrip

Sisältää osatutkimuksen S -Nortrip

Johdanto

Amitriptyliini on trisyklinen masennuslääke. Sillä on voimakas antikolinerginen ja sedatiivinen vaikutus.
Amitriptyliini imeytyy suun kautta annettuna hyvin. Hyötyosuus vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 50 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan hitaasti ja vaihtelevasti keskimäärin noin 4 tunnissa. Amitriptyliinin jakautumistilavuus vaihtelee huomattavasti ollen keskimäärin 14 (6.4-30.0) l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 95 %:sti. Amitriptyliini metaboloituu maksassa mm. CYP2D6-entsyymin välityksellä. Vain pieni osa (alle 2 %) siitä erittyy muuttumattomana virtsaan. Päämetaboliitti, nortriptyliini, on aktiivinen. Amitriptyliinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 10-40 tuntia. Iän myötä ja yliannostustiloissa puoliintumisaika voi pidetä, myrkytyksissä jopa 80 tuntiin.

Indikaatiot

Amitriptyliinihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 4 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Sekä amitriptyliinin että nortriptyliinin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.

Amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella alueella on yleensä välillä 300 – 740 nmol/l.

Toksinen pitoisuus: yli 1100 nmol/l

Tulkinta

Amitriptyliinin pitoisuus seerumissa vaihtelee yksilöllisesti. Mitatun pitoisuuden ja hoitovasteen välinen riippuvuus ei aina ole täysin yksiselitteinen. Amitriptyliinin eliminaatio kestää normaalia pidempään vanhuksilla, maksan vajaatoimintaa sairastavilla sekä perimältään hitailla metaboloijilla.

Virhelähteet

Monet lääkeaineet, tupakointi ja virtsan pH:n muutokset vaikuttavat amitriptyliinin farmakokinetiikkaan. Sen metaboliaa estävät ja pitoisuutta seerumissa lisäävät mm. fluoksetiini, haloperidoli, kinidiini, paroksetiini, perfenatsiini, tioridatsiini ja tsuklopentiksoli.

Lisätiedot

Kirjallisuusviite: Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51(01/02): 9-62.