Tulosta

Tutkimus:
KLOBATSAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
27.4.2022

3854 • S -Klobat

Sisältää osatutkimuksen 3985 S -Norklob

Johdanto

Klobatsaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva kouristuksia estävä lääke. Klobatsaamin metaboliiteista norklobatsaamin kouristuksia estävä vaikutus on noin 30 % klobatsaamiin verrattuna. Klobatsaamin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 20 tuntia, norklobatsaamin 60 tuntia. Iäkkäillä potilailla eliminaation puoliintumisaika pitenee 70 tuntiin.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

S -Klobat      0.1 – 1.0 µmol/l
S -Norklob 1.0 – 10.5 µmol/l

Tulkinta

Klobatsaamin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Selvää korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty. Vastauksessa ilmoitetaan sekä klobatsaamin että norklobatsaamin pitoisuudet.

Klobatsaamin seerumipitoisuus nousee alkoholin vaikutuksesta noin 50 %. Klobatsaami aiheuttaa valproaattipitoisuuden kohoamista. Karbamatsepiini ja fenytoiini voivat puolestaan lisätä norklobatsaamin pitoisuutta. Klobatsaamin pitoisuudet kasvavat ja vaikutusaika pitenee CYP450-entsyymiestäjien samanaikaisen käytön yhteydessä.

Lisätiedot

Kirjallisuusviite: Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.