Tulosta

Tutkimus:
METADONI, seerumi

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
5.8.2022

4767 • S -Metad

Johdanto

Metadoni on pitkävaikutteinen euforisoiva analgeetti, jota käytetään ankarien kipujen hoitoon. Metadonia käytetään myös opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidossa. Metadoni metaboloituu maksassa, metaboliitit ja pieni määrä muuttumatonta metadonia erittyy virtsaan ja sappeen. Metadonin puoliintumisaika on pitkä (15-40 tuntia) ja vaihtelee eri potilailla. Metadonin korvaus- ja ylläpitohoidossa potilaalle annettava metadoniannos on yksilöllinen ja säädetään potilaan vieroitusoireiden mukaan. Markkinoille on tuotu myös pelkkää L-enantiomeeriä, levometadonia sisältävä lääke. Korvaus- ja ylläpitohoidossa metadonin annos 60 mg (levometadoni 30 mg) vuorokaudessa tai enemmän on hoitovaikutukseltaan parempi kuin pienemmät annokset. Levometadoni on noin kaksi kertaa voimakkaampaa kuin raseeminen metadoni.

Seerumin metadonipitoisuuden mittaamista voidaan käyttää apuna oikean annoksen löytämisessä.

Indikaatiot

Metadonikorvaushoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Lääkehoidon seurannassa näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta, muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua.

Tulkinta

Pitoisuuden tulkinnassa on huomioitava, käytetäänkö normaaleja hoitoannoksia (≥ 60 mg päivässä) vai onko kyseessä nk. korkea-annoksinen metadonihoito (≥ 120 mg päivässä). Hoidon optimointia voi vielä vaikeuttaa se, että joidenkin potilaiden kohdalla suuretkaan annokset eivät välttämättä poista aineen himoa. Syytä tähän ei tiedetä.

Korvaus- ja ylläpitohoidossa seerumin metadonipitoisuus alle 0.15 mg/l on yleensä riittämätön. Korkea-annoksisessa metadonihoidossa seerumipitoisuudet ovat yleensä välillä 0.4 – 1 mg/l. 

Levometadonihoidossa terapeuttinen viitearvo on 0.25 – 0.4 mg/l. 

Yksilöllinen pitoisuusvaihtelu on suurta, minkä vuoksi tulkinnassa on noudatettava varovaisuutta. Toksisia oireita alkaa usein ilmetä pitoisuuden ylittäessä 1 mg/l (levometadoni yli 0.6 mg/l). Pitoisuuden suhde haitta- ja sivuvaikutuksiin kuten toksisiin vaikutuksiin on riippuvainen erilaisista yksilökohtaisista eroista metaboliassa ja vasteessa sekä myös muusta samanaikaisesta lääkityksestä ja toleranssin kehittymisen asteesta.

Lisätiedot

Kirjallisuus
Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.