Tulosta

Tutkimus:
TYÖELÄMÄN HUUMAUSAINETESTIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
21.4.2023

9577 • U -Huum4A

amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, kannabis ja opiaatit

9578 • U -Huum4B

amfetamiinit, kannabis, kokaiini ja opiaatit

9580 • U -Huum5B

amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, kannabis, kokaiini ja opiaatit

9581 • U -Huum5C

amfetamiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit

9582 • U -Huum6A

amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit

9585 • U -Huum9A

amfetamiinit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, dekstropropoksifeeni, fensyklidiini, kannabis, kokaiini, metadoni ja opiaatit

23037 • U -TPK-L

noin 300 huume- ja lääkeainetta pl. barbituraatit, gammahydroksibutyraatti ja gammabutyrolaktoni

23038 • B -TPK-L

veren huume- ja lääkeainetutkimus, laaja

23039 • B -TPKEtOH

veren etanolitutkimus

Johdanto

Työelämän huumausainetestausta säädellään lainsäädännöllä ja asetuksella. Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö on v. 2006 antanut ohjeen testauksen toteuttamisesta em. lakeja ja asetusta noudattaen.  

Fimlab Laboratoriot Oy tarjoaa asiakkailleen STM:n ohjeen mukaista työelämän huumausainetestauksen näytteenottopalvelua tarkoitusta varten varustelluissa toimipisteissään:

Pirkanmaalla Hatanpään, Kuninkaankulman, Valkeakosken, Vammalan ja Virtain laboratoriot
Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan pääterveysaseman, Lammin ja Riihimäen laboratoriot
Keski-Suomessa Jämsän pääterveysaseman laboratorio
Päijät-Hämeessä Asikkalan, Heinolan, Orimattilan, Aleksanterinkadun laboratorio ja Päijät-Hämeen keskussairaalan laboratoriot

Näytteiden analysointi tapahtuu alihankintalaboratoriossa.

Indikaatiot

Työelämän huumausainetestausta voidaan tehdä kahta tarkoitusta varten.

Testattavana voi olla työnhakija, jonka on tarkoitus toimia sellaisessa työssä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja reagointikykyä, ja jos huumeiden alaisena työskentely vaarantaa esim. toisten ihmisten henkeä, terveyttä, työturvallisuutta taikka maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta.

Työntekijä voidaan testata silloin, jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista, ja jos testaaminen on välttämätöntä työntekijän työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi ja työntekijä toimii sellaisessa työssä, joka edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa työtehtävien hoitaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi vakavasti vaarantaa henkeä tai terveyttä tai voisi aiheuttaa muuta merkittävää vaaraa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Testausta pyytävät työterveyshuollot käyttävät Fimlabin lähetettä ”Huume- ja päihdetestaus / Työelämä”. Lähete on pakollinen. Työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan tulee täyttää huolellisesti lähetteen tiedot: omat yhteystiedot, testattavan henkilötiedot ja lääkitys, sekä rastitettava tilattava tutkimus. 

Potilaan esivalmistelu

Lähettävässä työterveyshuollossa:

  1. Lähettävä työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja tekee mahdollisuuksien mukaan sähköisen tutkimuspyynnön järjestelmäänsä. Lisäksi hän täyttää huolellisesti paperilähetteen merkiten siihen haluamansa sisältöisen testauksen ja testattavan käyttämän lääkityksen kohtaan ”Tiedot testattavasta”. Lähete on tulostettavissa tai täydennettävissä osoitteessa https://fimlab.fi/lahetteet-ja-lomakkeet nimellä Työelämän huume- ja päihdetestaus.
  2. Esitäytetty lähetelomake annetaan kokonaisuudessaan testattavalle ja hänet ohjataan tilaamaan itselleen näytteenottoaika (tavallinen veri- ja virtsanäytteen ajanvaraus) sellaisesta Fimlab Laboratoriot Oy:n toimipisteestä, jossa näytteitä voidaan ottaa. Ajanvarauksen toivotaan ajoittuvan iltapäivään näytteenottoruuhkan välttämiseksi lukuun ottamatta niitä toimipisteitä, joissa näytteenottopalvelua on tarjolla vain aamupäivisin. Testattavaa kehotetaan varautumaan henkilöllisyytensä todistamiseen näytteenottopisteessä. Henkilöllisyys voidaan varmistaa ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Näytteenottopisteessä:

  1. Testattava tulee näytteenottoon lähetelomakkeen kanssa, jonka perusteella pyyntö otetaan järjestelmästä. Mikäli sähköistä pyyntöä ei ole valmiina, tallennetaan se järjestelmään näytteenotossa.
  2. Testattavan henkilöllisyys varmistetaan em. tavalla. Hänelle kerrotaan lyhyesti näytteenoton kulku ja varmistetaan suullisesti lähetteeseen merkityn lääkityksen paikkansapitävyys. Tarvittaessa lääkitystietoja täydennetään. 

Näyte

Virtsanäyte annetaan valvotuissa, kontrolloiduissa olosuhteissa noudattaen em. STM:n ohjeistusta työelämän huumausainetestauksesta. Testattavaa pyydetään lopuksi varmistamaan suostumuksensa testaukseen ja hyväksymään näytteenottotapahtuma pyytämällä häneltä allekirjoitus lähetelomakkeeseen.

Testaustulosten oikeellisuuteen liittyvistä juridisista vastuista johtuen emme ota välitettäväksi muualla kuin Fimlab Laboratoriot Oy:n edellä mainituissa omissa toimipisteissä otettuja työelämän huumausainetestausnäytteitä. Muualla otetut näytteet tulee näytteen ottajan itse toimittaa tutkittavaksi asiasta annettujen säädösten ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Verestä tehtävät tutkimukset B -TPK-L ja B -TPKEtOH ovat aiheellisia ainoastaan epäiltäessä akuuttia päihtymystilaa ja muissa testaustarpeissa tulee käyttää virtsanäytettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Virtsanäyte: säilytys jääkaapissa ja lähetys huoneenlämmössä.

Verinäyte: säilytys ja lähetys kylmässä. B -TPKEtOH tulee saada analysoiduksi viikon sisällä näytteenotosta.

Menetelmä

Virtsanäyte: ensivaiheen seulonta tehdään immunologisilla menetelmillä. Positiivisen seulontalöydöksen varmistusanalyysit tehdään kromatografis-massaspektrometrisesti.

B -TPK-L: noin 180 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja varmistus, sekä noin 80 yleisimmin esiintyvien yhdisteiden pitoisuusmääritys kromatografis-massaspektrometrisesti.

B -TPKEtOH: kaasukromatografinen määritys (HS-GC/FID).

Tulos valmiina

5 – 10 arkipäivän kuluessa.

Tulkinta

Huumausainetestauksen tulokset raportoidaan sähköisenä analyysivastauksena, jonka pohjalta työterveyslääkäri laatii testattavalle annettavan lopullisen lausunnon/todistuksen.