Tulosta

Tutkimus:
LYIJY

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
26.4.2024

2271 • B -Pb

Johdanto

Lyijy on ympäristössä luonnostaan esiintyvä myrkyllinen raskasmetalli. Lyijyä joutuu ympäristöön myös ihmisen toiminnan seurauksena esimerkiksi metallisulatoissa, akkuteollisuudesta, jätteiden käsittelyssä ja ampumaradoilla. Lyijylle altistumisen varhainen vaikutus on verenmuodostuksen häiriö, jota tutkitaan veren punasolujen protoporfyriinimäärityksellä. Hemoglobiinin muutos on myöhäislöydös. Muita epäorgaanisten lyijy-yhdisteiden vaikutuksia ovat ääreishermoston (polyneuropatia) ja keskushermoston (enkefalopatia) myrkytykset. Lyijy-yhdisteet voivat aiheuttaa myös munuaisvaurioita ja ruoansulatuskanavan spasmeja (lyijykoliikki).

Indikaatiot

Lyijyaltistuksen toteaminen ja seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Näyteastia

Näyte tulee ottaa hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun NH Trace Elements Sodium Heparin -putkeen 7/6 ml ottojärjestyksessä viimeisenä. Jos näytteenoton yhteydessä ei tule muita näytteitä, otetaan yksi ylimääräinen veriputki (ns. hukkaputki), jotta ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat ennen varsinaista näytteenottoa.

Näyte

5 ml kokoverta. Kontaminaatiota on vältettävä näytteenoton yhteydessä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja lähetetään huoneenlämmössä siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otettu näyte säilytetään jääkaapissa viikonlopun yli ja lähetetään huoneenlämmössä seuraavana maanantaina.

Menetelmä

Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

Altistumattomien viiteraja 13 µg/l

Toimenpideraja 150 µg/l

Tulkinta

Toimenpideraja-arvo on Työterveyslaitoksen antama suositus. Työterveyslaitoksen toimenpideraja-arvon lisäksi lyijylle on asettanut STM biologisen ohjeraja-arvon 290 µg/l (1,4 µmol/l) (STM asetus 654/2020). Valtioneuvoston päätöksen 1154/93 mukaan työntekijää ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan lyijylle, jos veren lyijypitoisuus ylittää 500 µg/l (2,4 µmol/l). Jos yhdenkin työntekijän veren lyijypitoisuus ylittää 400 µg/l (1,9 µmol/l), ”tulee työnantajan erityisesti tarkkailla työpaikan ilman lyijypitoisuutta, työntekijöiden veren lyijypitoisuutta ja lyijyn mahdollisesti aiheuttamia terveyshaittoja”. Valtioneuvoston asetuksen mukaan lyijyn ja sen johdannaisten voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten niille ei tule altistua työssään raskauden aikana, ts. veren lyijypitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 13 µg/l.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu.