Tulosta

Tutkimus:
NIKKELI, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
17.1.2024

2397 • U -Ni

Johdanto

Nikkeliä ja sen yhdisteitä käytetään katalyytteina petro- ja elintarvikekemian prosesseissa sekä pelkistimenä kemian teollisuudessa. Nikkeliseoksia on myös pinnoitteissa, väriaineissa ja paristoissa. Altistuminen työympäristön nikkelille tapahtuu pääasiassa hengitysteitse, imeytyminen ihon läpi on vähäistä. Niukkaliukoisten nikkeliyhdisteiden on todettu kertyvän keuhkoihin ja keuhkojen puhdistuman puoliintumisaika voi olla useita kuukausia. Elimistöön imeytynyt nikkeli poistuu altistumisreitistä riippumatta pääasiassa virtsaan. Työperäisessä altistumisessa liukoisen nikkelin puoliintumisajan virtsaan on todettu olevan suuruusluokkaa 20-40 tuntia.

Indikaatiot

Nikkelille ja sen epäorgaanisille yhdisteille tapahtuneen työperäisen altistumisen selvittäminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu ja kädet ja virtsaputken suu on pesty.

Näyteastia

Näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksesta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä
välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

altistumattomat 3 µg/l (0,05 µmol/l)

toimenpiderajat:

12 µg/l (0,20 µmol/l)  vesiliukoiset nikkeliyhdisteet

6 µg/l (0,10 µmol/l) nikkeli ja liukenemattomat nikkeliyhdisteet

tavoitetaso 3 µg/l (0,05 µmol/l)

Tulkinta

Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Toimenpiderajat ovat sosiaali- ja terveysministeriön asettamat (STM asetus 268/2014). Euroopan Unioni on luokitellut useat nikkeliyhdisteet syöpää aiheuttavaksi (EY N:o 1272/2008; H350i, H351, H360D Direktiivi 67/548/ETY; ryhmä 1 tai 2; R49 tai ryhmä 3; R40). Syöpävaarallisille nikkeliyhdisteille altistuttaessa katsotaan, että altistuminen näille yhdisteille tulee minimoida niin alas kuin mahdollista. Työterveyslaitos suosittelee tavoitetasona nikkelille ja sen yhdisteille altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l. Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan syöpävaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua nikkelille tai sen yhdisteille, ts. virtsan nikkelipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 µmol/l.

Virhelähteet

Näyte on kontaminaatioherkkä. Työpaikan ilmasta tai työntekijän vaatteista tai iholta astiaan joutunut pöly voi liata näytteen.