Tulosta

Tutkimus:
TROMBOOSITAIPUMUKSEN SELVITTELY (KÄYTÖSSÄ PIRKANMAAN, KANTA-HÄMEEN, KESKI-SUOMEN, POHJANMAAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN HOITOYKSIKÖISSÄ)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
1.12.2022

4569 • B -Trombot

4569 • B -Trombot

Johdanto

4569 B -Trombot Tromboositaipumuksen selvittely, sisältää seuraavat tutkimukset:
  B -FV-D Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus
  B -FII-D Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus
  P -TT Tromboplastiiniaika
  P -AT3 Antitrombiini
  P -PC Proteiini C
  P -PS Proteiini S
  P -LuakRVV Lupusantikoagulantti, dRVVt-seulonta
  P -LuakPTT Lupusantikogulantti, aPTT-seulonta
  P -KardAbG Kardiolipiini, IgG-vasta-aineet
  P -KardAgM Kardiolipiini, IgM-vasta-aineet
  P -B2GPAbG Beeta-2-glykoproteiini, IgG-vasta-aineet
  P -B2GPAbM Beeta-2-glykoproteiini, IgM-vasta-aineet
  P -Trombai Trombiiniaika

Laskimotukoksen sairastaneista potilaista osalla on tukoksille altistava hyytymisjärjestelmän hankinnainen tai perinnöllinen poikkeavuus. Valtimotukoksissa tutkimusten osuvuus on selvästi huonompi kuin laskimotukoksissa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely alle 50-vuotiaalla. Yli 50-vuotiaiden indikaatioiden osalta katso Laskimotukoksen ja keuhkoembolian Käypä hoito -suositus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Pirkanmaan hoitoyksiköt: Yksittäisiä tukostaipumustutkimuksia (esim. P -AT3, P -AT3-Ag, P -PC, P -PC-Ag, P -PS, P -PS-Ag) pyydettäessä tilaa 23086 P -HyyErik ja ilmoita tilattavat tutkimukset lähetekentässä. Ajankohtaiset esitiedot ovat tärkeitä, jotta lausunnossa voidaan huomioida potilaan tilanne ja mahdollisen ak-hoidon vaikutus tuloksiin. Oleelliset esitiedot voidaan antaa vastaamalla kysymyksiin tai kirjoittamalla tiedot kysymyksenasettelu-kenttään. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan:

  • kliininen kysymyksenasettelu
  • saadut antikoagulaatiohoidot (mikä valmiste, milloin lopetettu vai edelleen käytössä näytettä otettaessa)
  • tieto mahdollisesta raskaudesta
  • lähisuvussa todettu antitrombiinin, proteiini C:n tai proteiini S:n vajaus

Näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan (ks. fimlab.fi/yleisohjeet -> HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORION NÄYTTEIDEN OTTAMINEN FIMLABIN OMISSA NÄYTTEENOTTOPISTEISSÄ).

Potilaan esivalmistelu

Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon. Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Tupakointia ja ruumiillista rasitusta tulisi välttää ennen näytteenottoa (raskasta ruumiillista rasitusta ainakin 24 h ennen näytteenottoa). Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa. Kirjaa ylös, jos näytteenottoon liittyi näytteenotto-ohjeesta poikkeavia tapahtumia. Toimita tiedot Hemostaasilaboratorioon näytteen mukana, jotta ne voidaan huomioida tutkimustulosten arvioinnissa. (Katso tarvittaessa tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.)

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml (lapsilla 5/2 ml, vastasyntyneillä 5/1 ml)
Hyytymistekijäputki: 
Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml, vastasyntyneillä 5/2 ml, keskosilla 5/1 ml)
EDTA-putki: 
K2/K3-EDTA-putki 5/3 ml (vastasyntyneillä ja keskosilla EDTA-mikroputki MiniCollect® EDTA K2 -putki 0,5ml kauhalla tai vastaava)

Näyte

1) Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen (vastasyntyneillä 1 ml, keskosista hukkanäytettä ei oteta)

2) Varsinainen näyte sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan:

   Aikuiset 2 x 9 ml
   Lapset 2 x 2,7 ml
   Vastasyntyneet  2 ml
   Keskoset 1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

3) EDTA-putki: Liimaa EDTA-putkeen varsinainen näytetarra sekä aputarra B-FVFII-D. Toimita putki erikseen huoneenlämmössä Näytekäsittelyyn (Tampere, FM4, 0 krs).

   Aikuiset ja lapset  3 ml
   Vastasyntyneet  ei tarvita, jos hukkaputkena hyytymistekijäputki (liimaa hukkaputkeen B-FVFII-D -tarra); muuten EDTA-mikroputki
   Keskoset EDTA-mikroputki

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia (EDTA-näyte 7 vrk). Pakkaa näytteet kuljetuksen ajaksi hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet lämpötilavaihteluilta.

Jos sitraattinäytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 tunnin kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava 5 polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Jaa lasten plasma niin moneen eppendorf-putkeen kuin näytettä riittää (vähintään 300 μl/putki). Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

EDTA-näyte (B-FVFII-D) lähetetään huoneenlämmössä reittikuljetuksen mukana Näytekäsittelyyn (Tampere, FM4, 0 krs). (Näyte voidaan tarvittaessa pakastaa ja lähettää pakastettuna.)

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

Viitevälit annetaan vastauksen mukana.

Tulkinta

Katso tarkemmin yksittäiset tutkimukset. Normaali löydös tukostaipumustutkimuksissa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa tukostaipumusta (ks. Laskimotukoksen ja keuhkoembolian Käypä Hoito -suositus). Tutkimukset suositellaan tehtäväksi ajankohtana, jolloin kliininen tilanne on rauhoittunut eikä käytössä ole antikoagulaatiohoitoa; mieluiten yli 3 kk tukoksesta/raskauskomplikaatiosta. Akuutissa vaiheessa voi esiintyä hankinnaisia vajauksia (esim. antitrombiini, proteiini C, proteiini S) tai laboratoriolöydös voi olla kulutuksen vuoksi negatiivinen (fosfolipidivasta-aineet). Näytteenottoa suositellaan akuutissa vaiheessa vain tapauksissa, joissa löydöksillä voi olla hoidollista merkitystä (esim. pienet lapset).

Raskaus, ehkäisytabletit ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S:n aktiivisuutta. Tutkimus voidaan tehdä luotettavasti 2-3 kk kuluttua raskauden päättymisestä ja 1 kk hormonihoitotauon jälkeen

Hepariinivalmisteet (UFH, LMWH) vähentävät antitrombiinin aktiivisuutta ja pidentävät trombiiniaikaa. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti viikon kuluttua hepariinihoidon päättymisestä. Varfariini vähentää K-vitamiinista riippuvaisten proteiini C:n ja proteiini S:n synteesiä. Perustasot voidaan mitata luotettavasti 4 viikon kuluttua varfariinihoidon päättymisestä. Suorat trombiinin estäjät (esim. dabigatraani) pidentävät trombiiniaikaa, antitrombiinin ja proteiini S:n aktiivisuustulokset voivat olla virheellisen korkeita (kyseisten tekijöiden vajauksia ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä. Suorat FXa-estäjät (esim. rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen korkean proteiini S -aktiivisuustuloksen (proteiini S -vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä. Trombosyyttiestäjät ja fondaparinuuksi eivät vaikuta määrityksiin.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu pian akuutin tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen. Jos kliinisesti on epäilyä fosfolipidivasta-aineista, ehdotetaan tarvittaessa 6490 P-PLAb-tutkimusta aikaisintaan 3 kk tukoksen/raskauskomplikaation jälkeen.

Valikoiduissa tapauksissa voidaan harkita FVIII:n tutkimista samasta näytteestä. Korkea FVIII-taso on todettu laskimotukoksen riskitekijäksi. FVIII on akuutin faasin proteiini, jonka taso nousee monista syistä (esim. tukos, akuutti infektio, leikkaus, raskaus). Pysyvästi korkea taso (mitattuna usean kuukauden kuluttua akuutista tapahtumasta) liittyy tukoksiin. (Meijer K, Schulman S. JTH 2009;7:1619-1628. Jenkins PV et al. BJH 2012;157:653-663.)

Virhelähteet

DNA-tutkimukset (B -FV-D, B -FII-D) eivät ole luotettavia, jos tutkittavalle on tehty kantasolusiirto tai maksansiirto (F V:n ja F II:n synteesi tapahtuu maksassa ja tutkimus tehdään veren valkosoluista eristetystä DNA:sta). Tieto mahdollisesta kantasolusiirrosta tai maksansiirrosta pyydetään merkitsemään selvästi lähetteeseen.

Ak-hoito voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia. Katso tarkemmin Tulkinta-kohta.