Tulosta

Tutkimus:
ALZHEIMERIN TAUDIN DIAGNOSTISET MERKKIAINETUTKIMUKSET (selkäydinnesteestä)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
6.10.2020

4809 • Li-FosTau

FosTau (yksittäisenä pyyntönä)

4810 • Li-Tau

Tau (yksittäisenä pyyntönä)

4811 • Li-BAm42

BAm42 (yksittäisenä pyyntönä)

14811 • FosTau+BAm

Yhdistelmätutkimus: FosTau + BAm42

14810 • Tau+BAm42

Yhdistelmätutkimus: Tau + BAm42

14809 • Li-Alzheim

Yhdistelmätutkimus: FosTau + Tau + BAm42

Johdanto

Alzheimerin taudin diagnostiikka ja oireita lievittävät hoitomahdollisuudet ovat kehittyneet, mutta taudin varhainen toteaminen on edelleen haasteellista. Mitä aikaisemmassa vaiheessa muistisairauden hoito päästään aloittamaan, sitä parempi ja pitkäaikaisempi hyöty saavutetaan. Kliinisessä oirekuvassa tapahtuva eteneminen pitemmällä seurantavälillä sekä magneettikuvauksessa todettava hippokampuksen atrofia tukevat epäilyä rappeuttavasta muistisairaudesta, mutta muutokset eivät ole spesifisiä Alzheimerin taudille. Tutkimuksissa tullut yhä vakuuttavammin esille tau- ja fosfo-tau -proteiinien lisääntyminen sekä amyloidi-beta42 -proteiinin väheneminen selkäydinnesteessä jo taudin varhaisessa vaiheessa. Nämä selkäydinnesteen proteiinien merkkiainetutkimukset kuuluvat myös Alzheimerin taudin uusittuun diagnostiseen kriteeristöön yhtenä positiivisena varmentavana tekijänä.

Indikaatiot

Alzheimerin taudin diagnostiikka erityisesti lieväoireisilla ja epätyypillisen taudinkuvan omaavilla potilailla. Depression ja Alzheimerin taudin erotusdiagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköisen pyynnön lisäksi täytetään Itä-Suomen Yliopiston Aivotutkimusyksikön tutkimuspyyntölomake, joka on tulostettavissa verkko-osoitteesta:

 http://www.uef.fi/alzheimermarkkeritutkimukset/tutkimuspyyntolomake

Lomakkeeseen merkitään potilaan henkilötiedot ja tutkimusta koskevat esitiedot, tutkimuksen pyytäjän tiedot sekä halutut yksittäiset merkkiainemääritykset tai alla mainitut merkkiaineyhdistelmävaihtoehdot:

4809 Li-FosTau, 4810 Li-Tau ja 4811 Li-BAm42 (Fimlabin atk-numero 14809)

4810 Li-Tau ja 4811 Li-BAm42 (Fimlabin atk-numero 14810)

4809 Li-FosTau ja 4811 Li-BAm42 (Fimlabin atk-numero 14811)

Fimlab lisää lähetteeseen vastauksen kulkua ja laskutusta koskevat tiedot.

Näyteastia

Polypropyleeniputki

Näyte

2 x 0.5 ml (yhteensä 1 ml, kahdessa putkessa), riippumatta siitä pyydetäänkö yhden merkkiaineen analyysi vai yhdistelmä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Laboratoriossa näyte tulee sentrifugoida siinä mahdollisesti olevien solujen poistamiseksi. Sentrifugoinnin jälkeen näyte jaetaan lähettämistä varten 2 x 0,5ml Sarstedtin REF 72.730.005, mikrosentrifugiputkeen (vetoisuus 0.5 ml).
Näyte säilytetään jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämpöisenä vuorokauden (24 h) kuluessa näytteenotosta, vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tulos valmiina

Noin kuukauden kuluttua.

Mikäli Li-Tau-pitoisuus ylittää tason 1200 pg/ml, tarkka arvo vastataan lisälausunnolla kuukauden kuluessa ensimmäisen lausunnon päivämäärästä.

Viiteväli

Kullekin biomarkkerille tulee oma kolmiportainen sanallinen lausunto: normaali – raja-arvoinen – patologinen.

  normaali  raja-arvoinen  patologinen   
Li-FosTau    alle 23 23 – 26 yli 26 pg/ml
Li-Tau alle 240 240 – 260 yli 260 pg/ml
Li-BAm42  yli 780 715 – 780 alle 715 pg/ml

Tulkinta

Merkkiaineita voidaan määrittää sekä yksittäin että yhdistelminä, joista jälkimmäinen tapa on luotettavampi.

Yhdistelmätutkimuksia ovat amyloidi-beta42 + tau/fosfo-tau -paketit, joiden spesifisyys suhteessa kognitiivisesti terveisiin verrokkeihin on yli 85 %. Spesifisyys huononi selvästi, kun yhdistelmätutkimusten tuloksia vertailtiin Alzheimerin tautia ja muita kliinisesti todettuja dementiamuotoja sairastavien potilaiden kesken. Dementiakriteereiden jäädessä täyttymättä yhdistelmätutkimuksen poikkeavuus ennakoi kuitenkin erittäin suurella todennäköisyydellä etenevää muistisairautta, erityisesti Alzheimerin tautia.

Jokaisella tutkittavalla biomarkkerilla on oma roolinsa neurodegeneratiivisten sairauksien diagnostiikassa, siksi jokainen lausutaan erikseen.

Lisätietoa:
Jack et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 14:535, 2018

Virhelähteet

Merkkiainetutkimusten ongelmana on huono herkkyys eli negatiivinen testitulos ei poissulje Alzheimerin tautia. Tulos voi jäädä negatiiviseksi erityisesti ApoE4-riskitekijän puuttuessa.

Näytteen amyloidi-beta42 -proteiinipitoisuus voi virheellisesti pienentyä käytettäessä muita kuin polypropyleeniputkia, mikä puolestaan lisää riskiä saada väärä positiivinen analyysitulos.