Tulosta

Tutkimus:
HUUMESEULONTA, pikatesti (Kanta-Häme)

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
2.1.2023

9880 • U-HuumPika

Johdanto

Pikatestillä voidaan nopeasti osoittaa virtsasta amfetamiini, metamfetamiini, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, kokaiini, metadonin aineenvaihduntatuote EDDP, opiaatit, kannabis ja trisykliset antidepressantit.

Indikaatiot

Tutkimus on tarkoitettu vain Kanta-Hämeen päivystyskäyttöön potilaan sekavuuden tai tajunnantason laskun syyn selvittelyyn. U -HuumPika ei sisällä buprenorfiinia, joten päivystyksellinen buprenorfiinin osoitus virtsasta tulee pyytää erikseen (9881 U-BuprPika). Muussa terveydenhoidollisessa ja päihdehuollon testauksessa on seulontapyyntönä 4221 U -Huum-O tai rajatummat yksittäismääritykset.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilökortista, tai voimassa olevasta passista tai ajokortista.

Näyteastia

Tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki.

Näyte

10 ml + 10 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 8 ml/putki), mikä on tilanteen salliessa suositeltavin menettelytapa. Valvottu näytteenotto.

Päivystyksellisessä analytiikassa ei vaadita näytteen sinetöintiä eikä B-putkea. Mikäli putkea ei ehditä sinetöidä, sen käsittelyssä tulee varmistua, että näytettä ei päästä manipuloimaan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa (+2 – 8 °C) 48 tuntia, lähetys huoneenlämmössä. Kaikki näytteet säilytetään pakastettuina -20°C neljän viikon ajan määrityksestä.

Menetelmä

Immunologinen seulontamenetelmä.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Negatiivinen

Tulkinta

Jokaiselle osatutkimukselle vastataan oma kvalitatiivinen tulos POS / NEG. Positiivinen alla mainitun raja-arvon ylittävä vastaus osoittaa, että näytteessä saattaa olla mitattavia määriä ko. huumetta, lääkeainetta tai sen metaboliittia. Tulosta ei pidä ilman varmistusanalyysiä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla oikeudellisia, sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia potilaalle.

  raja-arvo (cut-off)
U -Amfet-O (AMP) 500 µg/l
U -Metam-O (mAMP)                 500 µg/l
U -Barb-O (BAR) 200 µg/l
U -Bendi-O (BZO) 200 µg/l
U -Koka-O (COC) 150 µg/l
U -Metad-O (EDDP) 100 µg/l
U -Opiaa-O (OPI) 300 µg/l
U -Canna-O (THC) 50 µg/l
U -Trisy-O (TCA) 1000 µg/l

Virhelähteet

Testi on tarkoitettu ainoastaan seulontaan, eikä yksin sen perusteella saa tehdä diagnostisia päätöksiä. Testiä ei ole tarkoitettu myöskään kvantitatiivisten tai toksisten pitoisuuksien määrittämiseen. Positiivinen tulos tulisi tarvittaessa varmistaa akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Väärien tulosten mahdollisuus on olemassa johtuen mm. virtsassa olevista häiritsevistä aineista sekä ristireagoinnista toisten lääkeaineiden kanssa.

Tekijöitä, jotka vaikuttavat huumaus- ja lääkeaineiden löytyvyyteen virtsanäytteestä:

–        elimistöön joutuneen aineen määrä (annos, annostiheys, antotapa)

–        aika viimeisestä käyttökerrasta

–        aineen farmakokineettiset erikoispiirteet (puoliintumisaika, erittymistiet, erittyminen virtsaan eri fysiologisissa olosuhteissa)

–        virtsan laatu (väkevöitymisaste, pH)

–        yksilön erityispiirteet (ruumiinrakenne, sairaudet)

Jos epäillään tuloksen oikeellisuutta, testi uusitaan käyttäen toista virtsanäytettä.

Lisätiedot

Varsinaisen testin ollessa pois käytöstä, käytetään laboratoriossa varamenetelmää. Varamenetelmä sisältää seuraavat testit: amfetamiini, metamfetamiini, bentsodiatsepiinit, opiaatit, kannabis ja metadoni.

Lisämääre

Vain Kanta-Hämeen päivystyskäyttöön