Tulosta

Tutkimus:
HUUME- JA LÄÄKEAINESEULONTA, LAAJA, OPINTOJEN AIKAINEN (veri, virtsa)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
15.11.2022

99310 • B -HuuSo-O

99300 • U -HuuSo-O

Johdanto

Opiskelun aikana tehtävästä huumetestauksesta säädetään niin sanotussa SORA-lainsäädännössä (opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja) ja sovellusohjeita huumetestaukseen annetaan STM:n oppaassa: SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:2). Opiskelijoiden huumausainetestauksella pyritään estämään huumausaineiden käytöstä aiheutuvat vaaratilanteet. Huumausainetestaus on osa oppilaitoksen päihdeohjelmaa, jolla pyritään minimoimaan päihteiden käyttöä ja ennaltaehkäisemään siitä aiheutuvia haittoja opinnoissa ja työelämässä.

Fimlab Laboratoriot Oy tarjoaa asiakkailleen STM:n ohjeistuksen mukaista opintojen aikaisen huumausainetestauksen näytteenottoa tarkoitusta varten varustellussa toimipisteessään Pirkanmaalla Kuninkaankulman laboratoriossa ja Keski-Suomessa Jyväskylän näytteenottokeskuksessa. Näytteiden analysointi tapahtuu akkreditoidussa alihankintalaboratoriossa, jonka pätevyysalueeseen käytetyt menetelmät kuuluvat.

Niiden terveydenhuollon toimintayksiköiden, jotka haluavat lähettää opiskelijoita Fimlabin huumetestaukseen, pyydetään ottamaan yhteyttä Fimlabin asiakaspalveluun p. 03 311 77800.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.
Huumeseulonnan sisältämistä tutkimuksista ja tulosten tulkinnasta voi tiedustella suoraan alihankintalaboratoriosta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeustoksikologiayksikkö), palvelupuhelin p. 029 524 8700.

Indikaatiot

Opintojen aikainen soveltuvuuden arviointi. SORA-lainsäädännössä säädetään tilanteista, joissa koulutuksen järjestäjä tai korkeakoulu voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen. 

Kun selvitetään opiskelijan akuuttia päihtymystilaa ja toimintakyvyn heikkenemistä (Huumausaineen vaikutuksen alaisuuden tutkiminen), tutkitaan verinäytteestä laaja huumaus- ja lääkeaineseulonta (B -HuuSo-O). Kun epäillään huumausaineriippuvuutta, tutkitaan laaja huumaus- ja lääkeaineseulonta sekä veri- (B -HuuSo-O) että virtsanäytteestä (U -HuuSo-O). Seulottavat huumaus- ja lääkeaineet on lueteltu STM:n oppaassa: SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa, tarkempi listaus kts. kohta Tiedustelut. 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimus/tutkimukset tilataan Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella sähköisesti. Lisäksi täytetään paperilähete, joka on tulostettavissa julkisilta sivuilta Lähetteet ja lomakkeet – Fimlab nimellä Opintojen aikainen huume- ja päihdetestaus. Keski-Suomen alueella tilaus tehdään edellä mainitulla paperilähetteellä ja tulosvälitys tapahtuu kirjevastauksena postitse.

Paperilähete ”Huume- ja päihdetestaus/ Opintojen aikainen” on aina pakollinen, eikä näytteenottoa voida toteuttaa ilman sitä. Lääkärin tai huumausainetestaukseen perehtyneen terveydenhoitajan tulee täyttää huolellisesti lähetekentät: omat yhteystiedot, testattavan henkilötiedot ja lääkitys 14 vrk:n ajalta sekä tutkimuspyyntö/-pyynnöt. Kaikki halutut tutkimukset on rastitettava joko kohdassa Huumausaineen vaikutuksen alaisuuden tutkiminen tai Huumausaineriippuvuuden tutkiminen. Lähetteen yhteystietoihin on tärkeä kirjata puhelinnumero, josta lähetteen tekijä voidaan helposti tavoittaa testausprosessin aikana mahdollisia tarkentavia kysymyksiä varten. Pelkkää paperilähetettä käytettäessä tulee lähetteeseen lisätä laitoskoodi.

Lähetettä tehtäessä on varmistuttava siitä, että opiskelijalla on voimassaoleva kuvallinen henkilöllisyystodistus tai näytteenotossa on käytettävissä opiskelijan henkilöllisyyden todentava saattaja (ei opiskelijan huoltaja). Saattajan on todistettava henkilöllisyytensä näytteenotossa.

Potilaan esivalmistelu

Lähettävässä terveydenhuollon toimintayksikössä:

  • Lähettävä lääkäri tai terveydenhoitaja tekee tutkimuspyynnön järjestelmään (Pirkanmaa ja Kanta-Häme) ja täyttää paperilähetteen
  • Lähetteen tekijän on annettava testattavalle selvitys huumausainetestin tarkoituksesta, sisällöstä (näytteenotto, huumausainetestiä koskevan todistuksen laatiminen, mahdollisuus selittää mahdollinen positiivinen testitulos) ja mahdollisuudesta riitauttaa positiivinen testitulos.
  • Lähete annetaan testattavalle ja hänet ohjataan hakeutumaan vuoronumerolla (tai ajanvarauksella) näytteenottoon Tampereen Kuninkaankulman laboratorioon tai Jyväskylän näytteenottokeskukseen. Valvotun virtsanäytteen antamiseksi on näytteenottoon saavuttava viimeistään noin tunti ennen sulkemisaikaa. Testattavan tulee todistaa henkilöllisyytensä laboratorion näytteenotossa. Henkilöllisyys voidaan varmistaa voimassaolevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista. Mikäli testattavalla ei ole kuvallista henkilöllisyystodistusta, voi saattaja tunnistaa testattavan. STM:n oppaan mukaan on suositeltavaa, että koulutuksen järjestäjän, korkeakoulun tai työnantajan edustaja, joka henkilökohtaisesti tuntee opiskelijan, todistaa opiskelijan henkilöllisyyden testaustilanteessa. Saattajalla on oltava mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja henkilökortti tms. osoitus siitä organisaatiosta, jonka edustajana tunnistaa testattavan. Huoltaja ei voi tunnistaa testattavan henkilöllisyyttä.

Näytteenottopisteessä:

  • Testattava tulee lähetteen kanssa näytteenottoon. Mikäli pyyntö ei ole valmiina laboratoriotietojärjestelmässä (Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen asiakkaat), näytteenottaja ottaa yhteyttä pyytävään yksikköön. Keski-Suomen asiakkaiden pyynnöt kirjataan Fimlabin tietojärjestelmään näytteenotossa.
  • Testattavan henkilöllisyys varmistetaan em. kuvallisesta henkilökortista tai saattaja tunnistaa testattavan. Saattajan henkilötiedot ja tunnistamistapa (ei henkilötunnusta) kirjataan lähetteeseen. Testattavalle kerrotaan lyhyesti näytteenoton kulku ja varmistetaan suullisesti lähetteeseen merkityn lääkityksen paikkansapitävyys. Tarvittaessa lääkitystietoja täydennetään.

Näyteastia

Näyteastioina on käytettävä tutkimukselle tarkoitettuja THL:n oikeustoksikologian virtsanäytepulloja ja 3/5 ml EDTA-veriputkia.

Näyte

Verinäyte:       2 x 3 ml EDTA-kokoverta
Virtsanäyte:    kertavirtsaa 20 ml/pullo, minimimäärä 10 ml/pullo

Kontrolloiduissa olosuhteissa annettu veri- ja virtsanäyte. Vakuumiverinäytteenotto. Valvottu virtsanäytteenotto. Näytteet sinetöidään.

Veri- ja virtsanäyte annetaan valvotuissa, kontrolloiduissa olosuhteissa noudattaen STM:n ohjeistusta SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa. Testattavaa pyydetään lopuksi varmistamaan suostumuksensa testaukseen ja hyväksymään näytteenottotapahtuma pyytämällä häneltä allekirjoitus lähetteeseen.
 
Huom. Testaustulosten oikeellisuuteen liittyvistä juridisista vastuista johtuen emme ota välitettäväksi muualla kuin Fimlab Laboratoriot Oy:n toimipisteessä otettuja opintojen aikaisia huumetestinäytteitä. Muualla otetut näytteet tulee näytteenottajan itse toimittaa tutkittavaksi asiasta annettujen säädösten ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Jääkaappisäilytys, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

14 päivän kuluessa.

Viiteväli

Negatiivinen. Positiivisesta vastauksesta annetaan lausunto.

Tulkinta

Tutkimuslähetteen antaneeseen terveydenhuollon yksikköön toimitetaan negatiivinen testitulos tai varmistettu positiivisen testitulos, josta on tehty analysointilausunto. Testituloksen perusteella lääkäri laatii aina huumausainetestiä koskevan todistuksen. Tulkintaongelmissa tulee ottaa yhteyttä suoraan analysoivaan laboratorioon, p. 029 524 8700 (THL, Oikeuskemia).