Behandling av provet

Behandla inte det lilla röret (används för DNA- bestämning). Kontrollera att rörens fyllnadsgrad är korrekt (±10 %).

Luta försiktigt på citratrören så att du upptäcker eventuella koagel. Lämna provet obehandlat om det finns koagel i rören eller om rören inte är tillräckligt fulla.

Meddela i remissen om eventuell mild hemolys, ikterus eller lipemi. Centrifugera rören i rumstemperatur i 15 minuter 2500 x g.

Ett klart hemolytiskt prov tyder antingen på misslyckad provtagning eller för kall förvaring, vilket kan leda till aktivering av koagulationsfaktorerna. Då behövs ett nytt prov. Vid separering av plasma måste redskap av polypropen användas för att undvika aktivering av koagulationsfaktorerna. Avskilj försiktigt plasmans mellanskikt ur ett citratrör med en 3 ml pasteurpipett. Undvik cellkontamination från yt- och bottenskiktet, där det finns trombocyter samt trombocytfragment. Ta så mycket plasma som möjligt på en gång, för ytskiktet får penetreras bara en gång.

Flytta plasman till ett polypropenrör. Pipettera plasman från det andra citratröret på samma sätt med en ny pasteurpipett. Sätt på korken och blanda genom att vända lugnt (7 x). Undvik skumbildning.

Fördela plasman i polypropenrör med rund botten för nedfrysning (t.ex. Sarstedt nr. 55.525 eller Mekalasi nr. 12512). Pipettera plasman från vuxna i 5 rör (ca 1 ml/ rör, dock minst 700 µl). Fördela plasman från barn och nyfödda i så många rör som den räcker till (minst 700 µl/ rör). Även om provet består av mindre än 700 µl, lönar det sig att skicka det.

Frys ner plasmarören i upprätt ställning omedelbart efter behandlingen (-40 –  -70 °C). Förvaring i -40 °C i högst 2 veckor. Längre tids förvaring i -70 °C.

Provförsändelse

Plasmaprovet får inte smälta under transporten. Förpacka proven i kolsyreis. Förpacka alla prov  från samma patient i samma plastpåse.

Provet som används för DNA- undersökningar får inte frysa. Leverera provet i rumstemperatur tillsammans med patientens andra prov.

Adress:

Fimlab

Hemostas- och trombocytlaboratorium

Fernissagatan 1

01300 Vanda